Sagax plockar in pengar

Sagax plockar in pengar

Ekonomi

2 juni 2020

I samband med nyemissionen har bolaget engagerat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och sole bookrunner.

Styrelsen i AB Sagax (publ) (”Sagax” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 6 maj 2020 beslutat om en riktad kontant nyemission om 18 000 000 stamaktier av serie D (”Nyemissionen”).

Då intresset från investerare var mycket stort utökades Nyemissionen med två miljoner aktier i förhållande till vad som tidigare kommunicerats (se pressmeddelande nr. 15). Sagax tillförs 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 28,50 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process, vilket motsvarar en rabatt om 2,51 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen de senaste 10 handelsdagarna.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella investerare i Norden och vissa andra jurisdiktioner. Genom Nyemissionen stärks Sagax kreditprofil samtidigt som den finansiella flexibiliteten för fastighetsinvesteringar förbättras. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning.

Efter Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 461 575 439, fördelat på 26 833 284 stamaktier av serie A, 292 158 127 stamaktier av serie B, 125 800 000 stamaktier av serie D och 16 784 028 preferensaktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 3,89 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter Nyemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se