Sagax plockar in 656 miljoner
Foto: TT

Sagax plockar in 656 miljoner

Ekonomi

6 april 2018

Bolaget har beslutat om nyemission av stamaktier av serie D med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

 

Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av 1 stamaktie av serie D för 27,50 kronor (1:10). Nyemitterade stamaktier av serie D beräknas ge 7,3 % utdelning i förhållande till teckningskursen.

- Nyemissionen bedöms medföra att bolagets räntebärande nettoskuld sjunker under 7,5 gånger EBITDA och att belåningsgraden sjunker under 50 % trots att Sagax tillträtt fastigheter för 1,4 miljarder kronor under årets inledning, säger bolagets vd David Mindus.

Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer att teckna sina pro rata andelar av emissionen och totalt har de förbundit sig att teckna 31 % av emissionen motsvarande 205 miljoner kronor.

- Sagax investerar löpande i nya fastigheter vilka bidrar till såväl kassaflöde som förvaltningsresultat. Varje ny investering ökar därutöver diversifieringen i fastighetsportföljen och sänker därmed bolagets operationella risk. Nyemissionen bidrar till att stärka bolagets kreditprofil som idag ligger ett steg under så kallad ”Investment Grade", menar Mindus.

Styrelsens beslut förutsätter godkännande vid årsstämman den 7 maj 2018. Aktieägare representerande 38 % av rösterna i bolaget har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se