Sagax och NP3 köper preffar och optioner i Emilshus – Genom nyemissionen av preferensaktier skapar vi handlingsutrymme för Emilshus fortsatta tillväxt, säger Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

Sagax och NP3 köper preffar och optioner i Emilshus

Ekonomi

1 juli 2021

Emilshus genomför en riktad nyemission av preferensaktier och teckningsoptioner om cirka 150 miljoner. Köpare är Sagax och NP3 och syftet är refinansiering av lån.

Styrelsen i Fastighetsbolaget Emilshus beslutade igår om en riktad nyemission av 561 798 preferensaktier och 187 266 teckningsoptioner.

Preferensaktierna medför företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 20 kronor per preferensaktie. En teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget för 226 kronor per stamaktie under en treårsperiod som löper ut den 30 juni 2024.

Emissionen riktades till aktieägarna AB Sagax och NP3 Fastigheter AB, varav AB Sagax tecknade 374 532 preferensaktier och 124 844 teckningsoptioner och NP3 Fastigheter AB tecknade 187 266 preferensaktier och 62 422 teckningsoptioner.

Teckningskursen för preferensaktierna uppgick till 267 kronor per preferensaktie. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

AB Sagax betalade sin del av teckningskursen om cirka 100 mkr genom kvittning mot en del av det befintliga aktieägarlånet till bolaget om totalt 250 mkr samt upplupen och obetald ränta.

NP3 Fastigheter AB betalade sin del av teckningskursen om cirka 50 mkr kontant.

Emilshus kommer att använda den kontanta teckningslikviden och befintliga likvida medel till att återbetala resterande 150 mkr av aktieägarlånet till AB Sagax.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt anskaffa kapital till en refinansiering av Emilshus förvärv av ett större fastighetsbestånd i Växjö i april 2021.

Förvärvet omfattade 82 000 kvm välbelägna kommersiella fastigheter i Växjö och köpeskillingen uppgick till 1 205 mkr. De fullständiga villkoren för preferensaktierna och teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.emilshus.com.

– Genom nyemissionen av preferensaktier skapar vi handlingsutrymme för Emilshus fortsatta tillväxt. Det är också positivt att två av våra huvudägare Sagax och NP3 satsar och tror på vår strategi att utveckla och förvalta ett högavkastande fastighetsbestånd i Småland, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se