Sagax ökar intäkter och förvaltningsresultat Sagax med VD David Mindus redovisar ett starkt Q3 och prognosen för helåret ligger fast - d.v.s. ett förvaltningsresultat om 2,75 miljarder.

Sagax ökar intäkter och förvaltningsresultat

Ekonomi

29 oktober 2021

Sagax redovisar en stark Q3-rapport med ett ökat förvaltningsresultat med 22 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Prognosen får helåret ligger fast.

För helåret 2021 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 2 750 miljoner kronor.

Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari – juni 2021, och ligger alltså fast efter ett starkt Q3.

Summering av Q3 2021 för Sagax:

*Hyresintäkterna ökade med 7 % till 788 miljoner kronor (735 miljoner kronor motsvarande period föregående år).

*Förvaltningsresultatet ökade med 18 % till 732 (618) miljoner kronor.

*Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 22 % till 2,11 (1,72) kronor efter utspädning. Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 1 067 (504) miljoner kronor. Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 112 (186) miljoner kronor.

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 610 (1 069) miljoner kronor motsvarande 4,86 (3,14) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

*Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 527 (482) miljoner kronor motsvarande 1,46 (1,29) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

*Nettoinvesteringarna uppgick till 1 220 (1 723) miljoner kronor varav 1 051 (1 621) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se