Sagax blir delägare i Cibus via storaffär
– Vi ersätter ett direkt fastighetsinnehav med ett indirekt sådant i ett specialiserat bolag, vilket vi bedömer skapar förutsättningar för en högre långsiktig riskjusterad avkastning, säger David Mindus, VD i AB Sagax.

Sagax blir delägare i Cibus via storaffär

Transaktion

17 juni 2021

Sagax säljer livsmedelsfastigheter i Finland för 715 miljoner kronor till Cibus. En del av betalningen görs med aktier. Därmed blir Sagax delägare i Cibus.

Sagax har avtalat om försäljning av 72 livsmedelsfastigheter i Finland. Fastigheterna förvärvas av Cibus Nordic Real Estate AB , en ledande investerare med fokus på livsmedelsfastigheter i Finland och Sverige.

Köpeskillingen uppgår till motsvarande 715 miljoner kronor varav Sagax erhåller dellikvid i form av två miljoner nyemitterade aktier i Cibus.

Försäljningspriset är i linje med fastigheternas redovisade värde per 31 mars 2021. Sagax ägde inga aktier i Cibus före transaktionen.

Den avyttrade portföljen omfattar sammanlagt 41 600 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheterna är fullt uthyrda och den återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till cirka fem år. Hyresintäkterna uppgår till motsvarande 44 miljoner kronor på årsbasis.

Fastigheterna har i Sagax finansiella rapportering huvudsakligen ingått i segmentet ”Övriga Finland”. Försäljningen sker i bolagsform och frånträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2021.

 – Merparten av de fastigheter som nu avyttras ingick i den opportunistiska investering om 186 livsmedelsfastigheter som Sagax genomförde 2016 och som i och med försäljningen avvecklas. Sagax har under innehavstiden renodlat beståndet och förlängt hyresavtalen. Långsiktigt bedömer vi dock att fastigheterna passar Cibus bättre. Vi ersätter därför ett direkt fastighetsinnehav med ett indirekt sådant i ett specialiserat bolag vilket vi bedömer skapar förutsättningar för en högre långsiktig riskjusterad avkastning, säger David Mindus, VD i AB Sagax.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se