Så vill Kungsleden stabilisera kassaflödet Foto: Kungsleden

Så vill Kungsleden stabilisera kassaflödet

Ekonomi

7 maj 2018

Bolaget förlänger räntebindningen på sin upplåning genom att ingå nya ränteswappar.

 

Kungsleden AB har ingått nya ränteswappar till ett sammantaget nominellt belopp om 4 miljarder kronor i dagens ränteläge. Härav är 3 miljarder så kallade forwardstartande swappar på en 3 årig löptid med start vid ingången av år 2020. Ytterligare ränteswappar för 1 miljard i nominellt belopp har ingåtts med omedelbar start och löptid fram till utgången av 2025.

Gamla ränteswappar för nominellt 3 770 miljoner kronor med kort kvarvarande löptid har samtidigt lösts i förtid. Parallellt har andra befintliga swappar förlängts för att ge ett längre skydd mot stigande räntor.

De genomförda åtgärderna reducerar Kungsledens ränterisk. Den omstrukturerade ränteswapportföljen ger Kungsleden ett bättre skydd om den korta Stibor 3 månaders räntan efter 2019 skulle utfalla högre än vad som idag prissätts av räntemarknaden.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för upplåning och ränteswappar ökar pro forma per 31 mars 2018 från 2,0 år till 3,1 år. Cirka 60 procent av den sammanlagda upplåningen har därmed en räntebindningstid som överstiger 1 år. Räntekänsligheten uppgår till 3,6 Mkr per räntepunkt efter omstruktureringen jämfört 2,3 Mkr innan. Detta betyder att marknadsvärdet på ränteswapportföljen skulle stiga med 360 Mkr om räntan på alla löptider skulle öka med 100 punkter (en procentenhet).

Åtgärderna innebär att den genomsnittliga finansieringskostnaden sjunker ytterligare från 2,1 procent till 2,0 procent.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se