Så utvecklas kulturkvarteret Fredriksborg
En ny detaljplan skapar långsiktiga förutsättningar för bland annat kulturverksamhet i de före detta industribyggnaderna, samtidigt som cirka 60 nya lägenheter byggs. Illustration: OpenStudio arkitekter

Så utvecklas kulturkvarteret Fredriksborg

Stadsutveckling

25 maj 2023

En ny detaljplan för kvarteret Fredriksborg skapar långsiktiga förutsättningar för bland annat kulturverksamhet i de före detta industribyggnaderna, samtidigt som 60 nya lägenheter byggs.

I den nya detaljplanen för kvarteret Fredriksborg i Södra Sofielund utvecklas området med respekt för platsens historiska arv. Idag huserar bland annat flera konst- och kulturverksamheter i kvarteret, med bland annat keramikverkstad och konstgalleri. Detaljplanen skapar förutsättningar för att ge permanenta bygglov, vilket skulle innebära att verksamheterna kan vara kvar på lång sikt. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skyddas.

Det före detta industrikvarteret förtätas också med cirka 60 nya lägenheter i tre byggnader i den sydöstra delen av området. Det ställs krav på att de nya byggnaderna ska samspela på ett bra sätt med den befintliga miljön. Det industriella arvet ska vara en del av gestaltningen av den nya bebyggelsen genom form och materialval.

I kvarteret kommer det också att bildas en park där det idag är asfalt och parkeringar. Det blir ett viktigt tillskott för trivsel och rekreation eftersom det är brist på grönytor i området. Parken kommer också att kunna ta hand om dagvatten och skyfall och på så sätt skydda området mot översvämningar, en utmaning som blir allt större i och med klimatförändringarna.

– Konst- och kulturlivet är en viktig del av Malmös DNA, och måste få ta plats även när staden växer. Genom den här detaljplanen slår vi fast detta. Kvarteret utvecklas samtidigt genom att nya byggnader uppförs på mark som redan är hårdgjord, medan det tillförs grönska. Därför får kvarteret ett rejält lyft både när det gäller trivsel, biologisk mångfald och klimatanpassning, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Staden har arbetat i många år med att utveckla det här kvarteret i Södra Sofielund, och det är glädjande att vi nu kommer igång med detaljplanen. I Fredriksborg kommer både kulturhistoriska byggnader bevaras och 60 nya lägenheter att tillkomma för Malmöborna, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Malmös historia som industristad utgör en fantastisk potential som ska nyttjas såväl funktionellt som arkitektoniskt när vi nu påbörjar utvecklingen av Fredriksborg. Med fler sociala och inbjudande verksamheter i området skapas en bra atmosfär där även kulturlivet ges utrymme att växa, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se