Så ska Elinelund växa
Cirka 2000 nya bostäder planeras när Elinelund växer. Bild: Brunnberg & Forshed och Land arkitektur

Så ska Elinelund växa

Bostäder

31 mars 2023

I den västra delen av Elinelund planeras för cirka 2000 bostäder, grundskola, förskola, parker med mera i den sista etappen av utvecklingen av den nya stadsdelen.

Området i den nya detaljplanen sträcker sig från Kalkbrottsgatan i väster till koloniområdet i öster, samt från Yttre Ringvägen i söder till kalkbrottet i norr. Planen innehåller blandad stadsbebyggelse med cirka 1600 bostäder i flerbostadshus med rymliga bostadsgårdar, cirka 300 radhus och parhus, samt 13 villor. Byggnaderna får 2 till 5 våningar och en indragen våning. Bebyggelsen och kvarteren är utformade så att de skyddar mot vind och buller.

Det planeras även för en grundskola för 780 elever, en förskola, en sporthall, parkeringshus och ett LSS-boende. Det blir också ett centrumtorg, odlingslotter, samt ett antal mindre och större parker, där två av de större tillsammans med en befintlig skogsdunge skapar en stadsdelspark.

Limhamns kalkbrott är ett Natura 2000-område med unik flora och fauna. I planen blir kalkbrottet mer tillgängligt för såväl boende i Elinelund som för allmänheten, genom att fler stråk och parker anläggs i anslutning till kalkbrottets kant. Kvartersmarken placeras drygt 50 meter från kalkbrottets kant för att garantera en naturzon som kan användas av allmänheten för att uppleva och ta sig runt kalkbrottet.

Utbyggnaden av området bedöms ge små negativa konsekvenser för naturvärdena. Två nya dagvattenmagasin bedöms kunna utgöra en livsmiljö för groddjur och möjlig kläckningsplats för insekter som gynnar områdets fladdermusfauna. Eftersom dammarna i kalkbrottet inte påverkas alls uppstår ingen negativ effekt på de djur som är beroende av dessa, till exempel den grönfläckiga paddan och större vattensalamandern.

– Genom den här planen tillför vi många bostäder med fina boendekvaliteter och balanserar social hållbarhet med biologisk mångfald på ett bra sätt. Vi skapar en grön zon mellan bebyggelsen och kalkbrottet och värnar på så sätt den biologiska mångfalden. Detta förstärks ytterligare av att radhusträdgårdar och en skolgård utgör en grön övergång till zonen. Sammantaget ger planen möjlighet till en god, blandad och naturnära bostadsmiljö för många Malmöbor, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi bygger Malmö helt, och skapar i Elinelund en stadsdel för människor i livets alla skeden genom att bygga varierat: flerbostadshus, radhus, parhus och villor. Cirka 2000 bostäder med närhet till bland annat skolor, kalkbrottet och vackra grönområden samtidigt som vi värnar om allmänhetens tillgång till kalkbrottet, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Planen som går ut på granskning möjliggör en fantastisk blandning av boendeformer och stadsbebyggelse med plats för skolor, näringsliv och blomstrande grönska. Det är utmärkt för Malmöbor som vill bo nära staden och naturen med god tillgång till den unika miljö som kalkbrottet erbjuder, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se