Så ser kraven på kontor ut på hetaste marknaden
Rapporten ”Framtidens kontor i mellanstora svenska städer” visar bland annat att framtidens kontor ställer allt högre krav på smarta tekniska förutsättningar, trygghet och en miljö som möjliggör olika arbetssätt.

Så ser kraven på kontor ut på hetaste marknaden

Analys

26 november 2021

Efterfrågan på moderna och varumärkesstärkande kontor i rätt lägen ökar i mellanstora städer i Norra Sverige. En ny rapport från Diös och Sweco Architects visar vilka krav som ställs på kontor i den heta regionen.

 

Rapporten ”Framtidens kontor i mellanstora svenska städer” visar bland annat att framtidens kontor ställer allt högre krav på smarta tekniska förutsättningar, trygghet och en miljö som möjliggör olika arbetssätt.

Attraktiviteten förstärks av fastighetens hållbara förutsättningar; lokalerna ska exempelvis vara miljöcertifierade, tillhandahålla förnyelsebar grön energi och erbjuda smarta mobilitetslösningar som underlättar hållbara transportval.

Kontorets roll som nod för varumärket och mötesplats för internt och externt relationsskapande är fortsatt stark.

Mycket pekar även på att platsen och sammanhanget utgör en viktig framgångsfaktor när det kommer till hur välmående kontoret och verksamheten är.

– Sveriges ögon är riktade mot norra Sverige och våra tillväxtstäder. Det vi ser är den senaste tidens ökade efterfrågan på varumärkesstärkande kontor. Det stärker vårt erbjudande och vår ambition är alltid att ligga steget före för att kunna tillgodose nya behov och fortsätta bidra till att stärka attraktionskraften i våra städer, säger Andreas Eriksson, ansvarig nya affärer, Diös.

Digitalisering och distansarbete har inneburit en ökad attraktivitet för städer som erbjuder en förhöjd livskvalitet utifrån faktorer som boendekostnader och närheten till natur. Undersökningar visar att det sker en utflyttning från storstäderna, och en större spridning av kompetens i landet.

– Det är tydligt att framtidens kontor behöver en ny storts flexibilitet. Vi kommer att planera och utveckla byggnader långsiktigt och med smarta metoder enkelt kunna anpassa dem för nya förhållanden och användning. Vi bedömer också att det kommer vara viktigt att öka lokalernas attraktivitet genom att hitta rätt kombinationer av delade funktioner, som exempelvis mötesytor, pausytor/café och hälsofrämjande funktioner, då det innebär tillgång till mer service än som ensam beställare, säger Peter Järvholm, arkitekt, Sweco Architects.

Viktiga insikter i rapporten:

*Kontoren kommer vara alltmer varumärkesstärkande och är en konkurrensfördel då utvecklingen pekar på att mellanstora svenska städer kommer kunna erbjuda fler kvalificerade och varierade jobbtillfällen där kontoren är viktiga för att attrahera rätt kompentens.

*Framtidens kontor är attraktivt, erbjuder en kreativ miljö och arbetsplatser där medarbetarna kan jobba effektivt och vara trygga.

*Sammanhanget som kontoret och arbetsplatsen befinner sig i – mixen av verksamheter med kringliggande och inkluderande service – kommer påverka hur attraktivt kontoret är och hur väl verksamheten trivs.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se