Så plockar Batljan in 600 miljoner Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Så plockar Batljan in 600 miljoner

Ekonomi

4 april 2019

Intresset från både svenska och internationella investerare är stort. Nu har SBB fått flera av dem att investera via en emission.

Styrelsen för Ilija Batljans SBB har beslutat om en riktad emission av 19 422 377 stamaktier av serie D till ett pris om 31 kronor per aktie. På grund av mycket stark efterfrågan beslöt bolaget att utöka erbjudandet. Detta innebär att det kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 600 miljoner före emissionskostnader.

Teckningspriset har fastställts på förhand och motsvarar det teckningspris som har fastställts i tidigare genomförda riktade emissioner av D-aktier. Teckningspriset innebär en marginell rabatt om cirka 0,3 procent jämfört med stängningskursen om 31,10 kronor för D-aktier på Nasdaq First North Premier den 3 april 2019, sista handelsdagen innan den riktade emissionen.

Ett antal svenska och internationella investerare, såväl institutionella investerare som private bankingsegmentet inklusive stiftelser, har tecknat D-aktier i den riktade emissionen. Av den totala efterfrågan om 19 422 377 D-aktier, har 13 042 574 D-aktier allokerats genom det av SEB Corporate Finance ledda accelererade bookbuilding-förfarandet.

Därutöver har Bolaget i anslutning till bookbuilding-förfarandet identifierat ytterligare investerare för allokering av 6 379 803 D-aktier med syfte att finansiera ytterligare investeringar i portföljoptimering.

Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga D-aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att stödja ambitionen att nå investment grade-rating genom att optimera kapitalstrukturen och det uppdaterade finansiella målet om att belåningsgraden ska vara lägre än 50 procent samt för att erhålla ytterligare rörelsekapital, bland annat för att kunna genomföra investeringar i portföljoptimering så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur (äldreomsorg, grupphem och skolor) och bostäder med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating.

Den riktade emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i SBB med 19 422 377 och en ökning av aktiekapitalet med 1 942 237,70 kronor.

Med beaktande av beslutade emissioner som ännu inte lett till registrering innebär detta en ökning av antalet aktier från 811 108 737 till 830 531 114 och en ökning av aktiekapitalet från 81 110 873,70 kronor till 83 053 111,40 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,34 procent av utestående antalet aktier och cirka 0,71 procent av utestående antalet röster i bolaget.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se