Så mycket tappade SSM Mattias Roos, vd, SSM: Foto: SSM

Så mycket tappade SSM

Ekonomi

28 augusti 2018

I den första rapporten för 2018 visar SSM hur mycket de påverkades av den sviktande bostadsrättsmarknaden.

 

Minskad aktivitetsnivå i pågående produktion påverkar bolagets resultatutveckling i närtid och kvartalets rörelseresultat uppgick till 1,4 miljoner. Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent till följd av det lägre bruttoresultatet och lägre resultatandelar från JV.

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade betydligt under kvartalet och uppgick till 85,9 miljoner, vilket till största del kan förklaras av att Turbinhallen är i slutskedet av inflyttning och färdigställande.

– Den strukturella bostadsbristen är påtaglig och i den kalibrering av marknaden som nu pågår är det vår uppfattning att SSM med våra prisvärda, yteffektiva och kommunikationsnära bostäder är rätt positionerade, när befintliga och blivande stockholmare behöver anpassa sig till rådande förutsättningar. Vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande bekräftas även av det faktum att SSM under de senaste 18 månaderna har färdigställt cirka 770 bostäder där samtliga är slutsålda, säger bolagets vd Mattias Roos i en kommentar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Föra halvåret 2018 för SSM:

  • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 168,6 MSEK (304,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (40,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (13,4).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 28,7 MSEK (-232,2).
  • 39 förhandsavtal tecknades under perioden.
  • Produktionsstart i egen regi av Täby Turf och Sollentuna Hills med totalt 273 hyresrätter.
  • Avsiktsförklaring tecknades om ensamrätten till att förvärva 1 200 byggrätter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby, till ett projektvärde om 3,5 miljarder SEK.
  • Erhållit markanvisning från Stockholms stad avseende 100 studentbostäder vid Brommaplan.

Källa: SSM

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se