"Så får du rätt stöd i coronatider"

"Så får du rätt stöd i coronatider"

Krönika

22 februari 2021

Det är fortsatta utmaningar för lokalhyresmarknadens parter att få rätt stöd. Det skriver jurister på AG Advokat i sin krönika.

Kampen mot coronaviruset fortsätter. Regeringen har tagit nya beslut i försök att minska smittspridningen och många företag tvingas nu återigen göra förändringar i sina verksamheter för att möta de nya kraven.

Från den 10 januari till och med den 30 september 2021 gäller den tillfälliga pandemilagen. Lagen har tillkommit mot bakgrund av att det inte anses möjligt att förutse hur pandemin kommer utvecklas eller hur ingripande åtgärder som krävs. Regeringen (eller den myndighet regeringen bestämmer) har därför getts utrymme för långtgående åtgärder och med stöd av pandemilagen finns nu möjlighet att vid behov snabbt stänga ner verksamheter.

Pandemilagen ger möjlighet att besluta om begränsningar avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik och platser för privata sammankomster. De begränsningar som uttryckligen anges i lagen är bland annat: antalet deltagare, tiden för sammankomsten eller beslut om ”andra åtgärder för att förhindra smittspridning”.

För samtliga beslut och föreskrifter under pandemilagen gäller generellt att begränsningar endast får meddelas om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning och får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Hyresvärdar och hyresgäster står en uppenbar risk att få ett beslut mot sig, inte minst inom besöksnäringen, som (direkt eller indirekt) leder till att verksamheten i deras fastighet/lokal förbjuds eller begränsas. Detta påverkar oundvikligen företagens kassaflöden. Vidare är möjligheten att överklaga beslut som fattats med stöd av pandemilagen starkt begränsad. Vissa mer ingripande beslut ska visserligen underställas riksdagens prövning inom en vecka från beslutet, men de enda beslut som kan överklagas till domstol är (i) länsstyrelsens beslut om vissa begränsningar och (ii) Polismyndighetens beslut att upplösa allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Övriga beslut kan inte överklagas.

Frågan om ekonomisk ersättning har inte reglerats i pandemilagen. Det finns sedan tidigare möjlighet att söka omställningsstöd för fasta kostnader för företag vars omsättning minskat till följd av pandemin. Omställningsstödet har förlängts i omgångar och ersättningen skiljer sig för olika företagstyper. Finansdepartementet har vidare slagit fast att företag som tvingas stänga verksamheten till följd av beslut inom ramen för pandemilagen ska få ekonomiskt stöd upp till 100 procent för sina fasta kostnader (upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad). Likt omställningsstödet kräver detta nedstängningsstöd ett godkännande från EU-kommissionen och ikraftträdandet beräknas ske tidigast i början av april 2021, men stödet kommer att tillämpas retroaktivt.

Regeringen planerar även att återinföra det statliga stödet för tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som gällde under våren 2020. Enligt förslaget ska stödet gälla mellan januari-mars 2021. Förslaget innebär att hyresvärd och hyresgäst kan överenskomma om en tillfällig hyresrabatt avseende hyresgästens fasta hyreskostnader för den aktuella perioden. Om samtliga förutsättningar för stöd föreligger, går staten in och stödjer hyresvärden med 50 % av hyresrabatten (dock max 50 % av hyresgästens fasta kostnader). Hyresstödet har dock fått kritik.

Hyresvärdar anser att staten har överlåtit på dem att tolka komplicerade regler och avgöra vilka hyresgäster som ska få ta del av stödet. Eftersom stödet förutsätter en frivillig överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst, har hyresgästen ingen möjlighet att kräva att hyresvärden lämnar hyresrabatt. Dessutom är det högst troligt att samma pott för maximalt stöd (om 8 miljoner per koncern) kommer att användas även denna gång, vilket innebär att många större hyresgäster inte kommer att få del av hyresstödet 2021. Då hyran utgör en fast kostnad anser flera att omställningsstödet är en bättre metod för att kompensera krisande hyresgäster.

För att i sammanhanget nämna ett praktiskt exempel, hänvisas till begränsningar i verksamheten för festlokaler som skett i en kommun i Mellansverige (beslut som dock fattades av kommunen innan pandemilagen trädde i kraft och som stödde sig på miljöbalken och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen). De aktuella festlokalerna används huvudsakligen till att anordna bröllopsfester och beslutet innebär att gäster inte får dansa, mingla eller leka i lokalerna.

Beslutet har nu upphävts av domstol på grund av formaliafel av kommunen vid beslutsfattandet. Denna typ av beslut kan nu fattas med stöd av pandemilagen, dock med den begränsning att beslutet inte kan överklagas och att deltagarantalet kan begränsas till max åtta personer. Ett sådant beslut innebär inte en nedstängning av verksamheten men konsekvenserna blir desamma. Hyresgästerna berättigas således inget nedstängningsstöd, utan får istället försöka förhandla till sig en hyresrabatt eller söka omställningsstöd.

För det fall ni – hyresvärd eller hyresgäst – är i behov av hyresrättslig rådgivning avseende till exempel överenskommelse om hyresrabatt, ansökan om stöd från staten eller hyresgäst i ekonomiska svårigheter, har vi på AG Advokat god expertis på området och hjälper gärna till. Tveka inte att kontakta oss.

Av Helena Bjälkemo, partner och advokat, AG Advokat & Sara Öhrlund, biträdande jurist, AG Advokat

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se