Så blir Peabs koncernledning

Så blir Peabs koncernledning

Personnytt

15 oktober 2020

Våren 2020 slutfördes Peabs förvärv av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Genom förvärvet har Industriverksamheternas betydelse för koncernen vuxit

Samtidigt som Peab har utökat sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerat sig inom beläggningsverksamhet i Danmark.

Peab har därmed tagit steget från att vara ett svenskt företag med verksamhet även i Norge och Finland till att idag vara ett nordiskt företag med bas i Sverige. Idag har Peab 17 000 medarbetare. Vi har fått en större geografisk spridning samtidigt som vi stärkt vår lokala närvaro, vilket innebär en möjlighet att utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge. Genom Peabs fyra samverkande affärsområden säkerställer vi att, så långt det är möjligt, ta vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer.

Affärsområde Industri består av ett antal bolag som levererar insatsvaror och tjänster till byggbranschen. I samband med förvärvet från YIT har verksamheten kraftigt ökat i omfattning varför verksamheten framöver behöver styras och ledas utifrån bolagsnivå snarare än affärsområde. Industribolagen kommer fortsatt att rapporteras externt som ett affärsområde. Operativt kommer bolagen ledas av VD:ar som rapporterar till två ansvariga i koncernledningen, Roger Linnér och Niclas Winkvist. Karl-Gunnar Karlsson lämnar rollen som affärsområdeschef för industri och därmed koncernledningen. Karl-Gunnar har utsetts till VD för Swerock.

För att säkerställa stordriftsfördelar, effektivitet och hållbara produkter, samtidigt som vi utvecklar vår lokala affär måste vi effektivisera vårt sätt att leda och styra. Digitalisering kommer vara en fortsatt möjliggörare i detta arbete. För att bistå koncernledningens arbete med dessa frågor har Johan Dagertun utsätts till strategichef (CSO).

Johan Dagertun kommer närmast från en befattning som vd för Byggsystem inom Affärsområde Industri och har tidigare varit affärscontroller inom Ekonomi och Finans på Peab.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se