Så blir Amastens nya styrelse och bolagsledning Lars Thagesson efterträder Mikael Rånes som verkställande direktör i Amasten med omedelbar verkan.

Så blir Amastens nya styrelse och bolagsledning

Personnytt

27 januari 2022

Vid den extra bolagsstämman i går klubbades Amstens nya styrelse och därefter utsågs en ny VD. 

Vid den extra bolagsstämman i Amasten Fastighets AB valdes en ny styrelse och ny styrelseordförande. Den nya stryrelsen utsåg sedan ny VD.

Detta följer på att SBB tar över bolaget.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och valde Ilija Batljan, Eva-Lotta Stridh och Oscar Lekander till nya styrelseledamöter med Ilija Batljan som ny styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att den avgående styrelsen ska erhålla fullt arvode för mandattiden enligt det beslut om arvode som fattades vid årsstämman 2021 samt att de avgående styrelseledamöterna Anneli Lindblom, Magnus Bakke, Kristina Sawjani och Peter Wågström ska erhålla ett extra arvode om 25 000 kronor vardera.

Det extra arvodet är avsett att kompensera för insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén med anledning av SBB:s pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten.

Efter den extra bolagsstämman har den tillträdande styrelsen i Amasten hållit ett konstituerande styrelsemöte. Vid styrelsemötet fattades beslut om byte av verkställande direktör varvid Lars Thagesson efterträder Mikael Rånes som verkställande direktör med omedelbar verkan.

Styrelsen i Amasten beslutade vidare att entlediga Mattias Lundgren som vice verkställande direktör.

Ovanstående förändringar görs med anledning av SBB:s pågående budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten, varigenom SBB kontrollerar minst 97,5 procent av aktierna i Amasten, och den godkända avnoteringen av Amastens aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 februari 2022.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se