Rosersberg: Jättesatsning på ökad järnvägskapacitet Stekheta logistikområdet Rosersberg blir ännu hetare. Genom olika markaffärer öppnas nu för en stor satsning på ökad järnvägskapacitet för området.

Rosersberg: Jättesatsning på ökad järnvägskapacitet

Ekonomi

1 mars 2022

Train Alliance tar över Kilenkryssets 55 procent i samägda bolaget Krogsta med 330 000 kvadratmeter mark i Rosersberg, plus överlåtelseavtal om ytterligare mark från Sigtuna kommun. Affären öppnar för en jättesatsning på ökad järnvägskapacitet för Rosersberg.

Train Alliance ökar sina markytor och sin rådighet över järnvägsmark i Sigtuna kommun. Detta skapar förutsättningar för kraftigt ökade godsvolymer på järnväg för det heta logistikområdet Rosersberg, som därmed stärker sin ställning ytterligare.

Train Alliance avser i och med denna utveckling att investera drygt 400 miljoner i ökad gods- och järnvägskapacitet till Sigtuna/Rosersberg.

Något som blir till gagn inte minst för Kilenkryssets och Bockasjös nya gemensamma bolag ROC, som accelererar sin satsning på logistikfastigheter i Rosersberg.

Kilenkrysset är för övrigt största ägare i Train Alliance, och har länge arbetat för utökade järnvägstransporter och andra hållbara satsningar inom logistik.

380 000 kvm järnvägsmark

Train Alliance ökar sina ytor och sina agerandemöjligheter i området på tre vis:

*Först genom att man tar över Kilenkryssets 55 procent i det samägda bolaget Krogsta med drygt 330 000 kvadratmeter mark, och alltså blir ensam ägare till dessa ytor. 

*Genom övertagandet av hela Krogsta blir man också ensam innehavare av ett exploateringsavtal som anger en överlåtelse från Sigtuna kommun på ett cirka 37 000 kvadratmeter stort markområde. 

*Samtidigt görs också ett markbyte från och till Train Alliances befintliga marker på totalt 150 000 kvadratmeter som säkerställer en fortsatt expansionen av Train Alliances anläggningar i området; Rikskombiterminalen och Brista/Arlanda Järnvägsterminal.

Järnvägsmarken, som omfattar totalt cirka 380 000 kvadratmeter, regleras nu också ihop till en fastighet i direkt anslutning till järnvägsstråket.

Utifrån dessa markaffärer rustar nu Train Alliance för ökade godsvolymer på järnväg till Sigtuna/Rosersberg och investeringar om dryga 400 miljoner kronor.

Mottagning av 1 000 meter långa godståg 

En viktig del i satsningen är att skapa förutsättningar för mottagning av 1 000 meters långa godståg vid Rikskombiterminalen och Brista/Arlanda Järnvägsterminal, för att göra dem framtidsäkrade.

Överföring av gods från väg till järnväg är också en viktig del och något som stöds av EU.

Konkreta delinvesteringar i satsningen är kapacitetsförstärkande åtgärder som förbigångsspår, mottagningsytor, godstågsparkering och överlämningsbangård som sammanlänkar Brista/Arlanda järnvägsterminal med Rikskombiterminalen.

Train Alliances nyinvestering beräknas påbörjas första kvartalet 2023 efter att funktions-utredningsarbetet med Trafikverket färdigställts. Detta arbete har påbörjats genom tecknade av ett avtal mellan Trafikverket och Train Alliance med rubriken ”Avtal om gemensam utredning av kapacitetsförstärkningsbehov i Rosersberg”.

Ökad containertrafik och el till lastbilar

Kapacitetsförstärkningsåtgärderna öppnar upp för ökad containertrafik och RORO-trafik från Skandinaviens största hamnar, Göteborg Hamn och Trelleborg Hamn, som båda samarbetar med Train Alliance i dessa frågor.

De båda hamnarna medverkar som referens i kommande arbete med Trafikverket. Deras krav/önskemål på hur anläggningarna ska utformas med avseende på kapacitet och teknikkoncept är viktiga för att möjliggöra ökad järnvägstrafik till/från de båda hamnarna.

En annan kravspecifikation som ställts är effekt och strömförsörjning i området för att kunna organisera en närdistributionscentral med el- lastbilar med förmåga att hantera godstrafik inom en 20 milsradie. Detta har säkerställts genom en högpresterande teknisk lösning från infrastrukturbolaget Polars Structure AB.

Etableringen av denna effekt och strömsäkringsanläggning ska ske på mark som ägs gemensamt av Polar Structure och Train Alliance.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se