Rikshems marginella ökning
Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem. Foto: Rikshem

Rikshems marginella ökning

Ekonomi

7 februari 2019

I rapporten för 2018 visar bostadsjätten tapp på flera poster. Bolagets resultat ökar dock något.

 

I morse, torsdag, presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2018. En rapport som visar både ökningar och tapp, men fortsatt är stabil.

Resultatet efter skatt uppgick till 2 489 miljoner kronor motsvarande siffra 2018 landade på 2 430. Hyresintäkterna har ökat med 4,8 procent till 2 792 miljoner vilket var ett tapp från året innan då det var på 2 665 miljoner. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,9 vilket också var ett tapp från siffrorna 2017 som landade på 4,3 procent.

– Resultatet för 2018 är i nivå med föregående år. Årets totalavkastning överstiger föregående års och en starkare värdeförändring, beroende på förbättrade kassaflöden och sänkta avkastningskrav, påverkar resultatet positivt. Driftnettot ligger dock inte på den nivå som vi på sikt önskar. Som tidigare kommunicerats har Rikshem under året gjort en långsiktig satsning på aktivare förvaltning. Satsningen medför ökade kostnader men kommer på sikt att ge högre fastighetsvärden, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd, Rikshem i en kommentar.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Rikshems 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 2 792 mkr (2 665)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,9 procent (4,3)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 524 mkr (1 555)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 3,9 procent
  • Förvaltningsresultat om 1 008 mkr (1 150)
  • Periodens resultat uppgick till 2 489 mkr (2 430)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 45 687 mkr (41 039)
  • Värdeförändring fastigheter om 2 107 mkr (1 647)
  • Totalavkastningen för året uppgick till 8,4 procent (8,1)

Källa: Rikshem

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se