Rikshem: Stabila intäkter och starka segment
– Vi har en god totalavkastning och verkar inom starka segment, säger Anette Frumerie, VD på Rikshem.

Rikshem: Stabila intäkter och starka segment

Ekonomi

10 maj 2021

Rikshems förvaltningsresultat sjönk något under Q1 2021 i förhållande till motsvarande period 2020. Men intäkterna är stabila.

Rikshems förvaltningsresultatet i det första kvartalet uppgick till 275 mkr (282) där minskningen framförallt beror på fastighetsförsäljningar under 2020.

Hyresintäkterna minskade marginellt med 0,1 procent under perioden. För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 0,9 procent.

– Vi har en god totalavkastning och verkar inom starka segment som haft en fortsatt bra utveckling under det senaste året när andra fastighetssegment haft det betydligt tuffare. Intäkterna är stabila men kostnaderna högre till följd av en kallare och mer snörik vinter än förra året. Förvaltningsresultatet minskar som en följd av framför allt avyttringen av en större portfölj i Östersund under 2020. Rikshem har nu, inklusive våra joint ventures, ett fastighetsvärde över 55 miljarder kronor och vi fortsätter utveckla bolaget genom framförallt investeringar i befintligt bestånd, säger Anette Frumerie, VD på Rikshem.

Summering av Q1 2021 för Rikshem:

*Hyresintäkterna minskade till 760 mkr (761) För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 7 mkr eller 0,9 procent

*Driftsöverskottet uppgick till 400 mkr (413)

*Förvaltningsresultat om 275 mkr (282)

*Periodens resultat före skatt uppgick till 433 mkr (388)

*Fastighetsbeståndets värde, exkl joint ventures, ökade till 52 167 mkr (51 750)

*Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, ökade till 55 007 mkr (54 485)

*Värdeförändring fastigheter om 95 mkr (129)

*Totalavkastning, avseende rullande 12 månader exkl joint ventures, uppgick till 7,1 procent (7,2)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se