Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Ekonomi

24 november 2023

Inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent.

Den strama penningpolitiken i omvärlden bidrar till att inflationen fortsätter att sjunka tillbaka från fjolårets toppnivåer.

Även i Sverige sjunker inflationen, ungefär i linje med Riksbankens tidigare bedömning. Penningpolitiken har dämpat efterfrågan i svensk ekonomi och bidrar till att inflationstrycket sjunkit. De senaste månaderna har konsumentpriserna ökat i en långsammare takt än tidigare och företagen planerar inte längre att höja priserna lika mycket. Arbetsmarknaden försvagas från ett starkt utgångsläge.

Men inflationen är fortfarande för hög och det kvarstår risker att den inte ska sjunka tillräckligt snabbt framöver. Priserna på tjänster ökar i en snabb takt och bidrar mycket till den totala inflationen. Därtill är kronan fortsatt omotiverat svag, vilket håller uppe prisökningstakten på varor.

Åtstramande penningpolitik för att inflationen ska bli låg och stabil

Sammantaget bedömer direktionen att penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande, men att det är lämpligt att nu lämna styrräntan oförändrad. Direktionen har därför beslutat att låta styrräntan vara kvar på 4 procent men har beredskap att höja den ytterligare om inflationsutsikterna försämras.

Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare i början av nästa år och att penningpolitiken behöver vara åtstramande en relativt lång period för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för hur penningpolitiken utformas. Riksbanken överväger även att öka försäljningstakten av statsobligationer. Ett beslut om detta kan komma att fattas i samband med det penningpolitiska mötet i januari.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se