Revisor varnar Oscar – risk för företagskollaps Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Revisor varnar Oscar – risk för företagskollaps

Ekonomi

12 april 2019

Kristyngda Oscar Properties revisor varnar för betydande risker för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

För att undvika en företagskollaps måste bolaget få ny finansiering på plats innan ett obligationslån förfaller i september 2019.

Redovisningen av nettoomsättningen och produktionskostnader för Oscar Properties 2018 har ändrats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén.

Bakgrunden är att koncerninterna intäkter och kostnader om 140 miljoner kronor tidigare har bruttoredovisats och att de nu i årsredovisningen har eliminerats. Ändringen har ingen resultatpåverkan.

Revisorer oroliga

Bolagets revisor varnar nu för att det finns betydande ekonomiska risker för att bolaget överhuvudtaget ska överleva. I berättelsen skriver de:

”Vi vill fästa uppmärksamheten på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och not 1 under avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” av vilka det framgår att koncernens fortsatta verksamhet är beroende av förlängningen av det obligationslån som förfaller i september 2019 eller annan form av finansiering. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.”

Avsnittet ”Verksamhetens art, omfattning och risker” i förvaltningsberättelsen och not 1 lyder:

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet måste bibehållas i syfte att bolaget skall kunna fortsätta sin verksamhet och därmed kan förväntas att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Sista försöket?

I syfte att uppnå en hållbar kapitalstruktur pågår just nu förhandlingar där bolaget bland annat vill förlänga ett obligationslån om 450 miljoner. Vidare genomförs en översyn av koncernens förvaltningsfastigheter i syfte att möjliggöra en reducerad kapitalbindning och att frigöra likviditet.

Bolaget själva är fullt medvetna om de ekonomiska problemen och skriver själva i rapporten att de tar revisorernas oro på allvar.

"Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns".

Samtidigt menar styrelsen är att dessa åtgärder kommer att kunna genomföras och att fortsatt likviditet kan erhållas. 

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se