Rekordår för bolaget som SBB gick miste om
Stenvalvet med VD Maria Lidström fick inte SBB som ny storägare. Svenska Kyrkan och SFF utnyttjade sin option att köpa aktierna av Kåpan. För 2021 redovisar Stenvalvet rekordresultat.

Rekordår för bolaget som SBB gick miste om

Ekonomi

24 februari 2022

Stenvalvet summerar ett rekordstarkt år med ett resultat efter skatt på 2,45 miljarder och ett ökat förvaltningsresultat med 13 procent, jämfört med 2020. SBB siktade på att bli ny storägare i bolaget men snuvades på affären.

Stenvalvets finansiella ställning stärktes under 2021 och de finansiella nyckeltalen är fortsatt mycket stabila.

Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent, som en följd av en effektivare förvaltning och en kostnadseffektiv upplåning.

Belåningsgraden sjönk till historiskt låga 41,3 procent med en räntetäckningsgrad som uppgick till 5,6 ggr.

SBB deklararade i november 2021 att man skulle förvärva aktier i Stenvalvet från Kåpan och bli ny storägare. Men Svenska Kyrkan och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SFF) utnyttjade sin option att köpa aktierna. 

I december ingick så Kyrkans pension och SFF avtal med Kåpan om att förvärva samtliga aktier i Stenvalvet. Tillträde av aktierna skedde under januari 2022 och innebär att Kyrkans pension och SFF numera tillsammans äger 100 procent av Stenvalvet.

"Stenvalvet kommer därmed fortsatt ha institutionella ägare med långsiktigt perspektiv och strategin med en aktiv portföljförvaltning med stabil lönsamhet och tillväxt ligger fast", skrivet bolaget i sin bokslutskommuniké.

Summering av helåret 2021 för Stenvalvet:

*Hyresintäkterna ökade till 940 mkr (890)

*Driftöverskottet ökade till 682 mkr (643)

*Förvaltningsresultatet uppgick till 258 mkr (229)

*Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 796 mkr (188) och på räntederivat till 112 (-39)

*Resultatet efter skatt blev 2 450 mkr (255)

*Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick vid slutet av perioden till 17 853 mkr (13 464)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se