Randviken aviserar köp för 2,75 miljarder i tre städer – Dessa affärer ligger helt i linje med vår strategi att växa med kassaflödesgenererande och tar oss, vid fullföljande, ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde senast vid utgången av 2023, säger Randvikens VD Gustaf Segerborg.

Randviken aviserar köp för 2,75 miljarder i tre städer

Transaktion

26 oktober 2021

Randviken Fastigheter har ingått en avsiktsförklaringar med två parter avseende förvärv av fastigheter för cirka 2 750 miljoner kronor.

Avsiktsförklaringarna ger Randviken en exklusiv rätt att under en period om en månad slutförhandla villkoren avseende förvärv av fastighetsägande bolag för en köpeskilling som ska baseras på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt cirka 2 750 miljoner kronor.

Fastigheterna är, baserat på det överenskomna fastighetsvärdet, huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor.

På en av fastigheterna pågår ett nybyggnadsprojekt med en återstående investering om cirka 250 miljoner kronor under de kommande 18 månaderna.

Efter färdigställande av detta projekt kommer fastigheterna ha en uthyrbar area om cirka 217 000 kvadratmeter och en årlig hyresintäkt om cirka 185 miljoner kronor.

Fastigheternas driftnetto bedöms till cirka 153 miljoner kronor och den genomsnittliga viktade längden på tecknade hyresavtal uppgår till cirka 8,6 år.

Enligt gällande tidsplan är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv samt tillträda fastigheterna under 2021.

Randviken avser att finansiera förvärven genom upptagande av bankfinansiering samt genom nyemissioner riktade till ett antal parter.

Styrelsen för Randviken avser inom kort besluta om att kalla till extra bolagsstämma samt föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med anledning av såväl nämnda planerade förvärv, som kommande förvärv i linje med Randvikens kommunicerade tillväxtstrategi.

– Dessa affärer ligger helt i linje med vår strategi att växa med kassaflödesgenererande fastigheter med en välavvägd riskprofil och tar oss, vid fullföljande, ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor i fastighetsvärde senast vid utgången av 2023, säger Randvikens VD Gustaf Segerborg.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se