Pousette: ”Fastators modell bevisar sin styrka”

Pousette: ”Fastators modell bevisar sin styrka”

Ekonomi

23 februari 2021

– Fastator har en unik affärsmodell som gång efter annan bevisar sin styrka, säger nytillträdde VD:n Knut Pousette till World in Property.

Förra veckan presenterade Fastator sitt årsbokslut för 2020. Dessutom lanserades nytt finansiellt mål, ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé. Som det enda börsnoterade investmentbolaget helt inriktat på fastigheter vässas nu bolaget ytterligare för framtiden.

För det fjärde kvartalet 2020 ökade omsättningen med 3,1 procent till 73,4 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2019. Rörelseresultatet sjönk från 258,1 miljoner kronor under Q4 2019 till 144,0 miljoner sista kvartalet 2020. Substansvärdet per aktie efter utspädning landade på 21,4 kronor – en uppgång från Q4 2019 då värdet var 19,3 kronor. (Se summering av Q4 och årsbokslut i faktarutan nedan).

Det nya finansiella målet har satts till ett årligt resultat överstigande 4,00 kronor per aktie. En uppväxling jämfört med 2020 då resultatet var 2,94 kronor.

Gällande utdelningen är det nya målet stabilt ökande årlig kontantutdelning samt från tid till annan sakutdelning av engångskaraktär i form av aktier i noterade innehavsbolag. (Se de nya målen och uppdaterad mission, vision och affärsidé i faktarutan nedan).

Den som nu ska styra Fastator mot de nya målen och med de uppdaterade ledstjärnorna är Knut Pousette, som den 1 februari tog över VD-skapet efter Joachim Kuylenstierna. Kuylenstierna ska nu agera utvecklare i Fastators innehavsbolag.

Knut Pousette har tidigare bland annat varit VD på Kvalitena och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter och D. Carnegie Co AB. Förutom VD-posten i Fastator är han idag även nytillträdd styrelseordförande i Titania som står inför en börsnotering.

Listbyte och grönt ramverk

En av Knut Pousette viktigaste uppgifter som ny VD på Fastator handlar om listbyte på Stockholmsbörsen.

– Fastators aktie har varit noterad och utvecklats på Nasdaq First North Growth Market sedan september 2015. Nu har bolaget vuxit och är redo för Mid Cap. Det blir spännande och ger möjlighet till fler aktieägare som kan investera i Fastator. Vi jobbar nu för fullt med den genomlysning av bolaget som ska göras inför listbytet. Planen är att bytet ska kunna ske i slutet av Q2 i år, säger Knut Pousette.

Parallellt med genomlysningen för listbytet görs också inventering och förberedelser för ett grönt ramverk.

– Offentliga Hus, som Fastator sålde till SBB i december, emitterade gröna obligationer. Men även ett investmentbolag som Fastator kan göra det – och det ska vi. Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna för oss. Vi siktar på att ha ett grönt ramverk på plats så snabbt som möjligt och kommer då att emittera gröna obligationer. Vi ska låna grönt och dela ut gröna pengar, säger Knut Pousette.

Skapa värden i sex bolag

I Fastators uppdaterade mission står det att bolaget ska ”identifiera fastighetsrelaterade makrotrender som kan bidra till att utveckla Sverige och att omsätta dessa i lönsamma och hållbara tillväxtbolag”.

Ett exempel på detta är det tidigare innehavsbolaget Offentliga Hus, ett bolag som startades inom segmentet samhällsfastigheter redan 2011, utvecklades, noterades och avyttrades i december 2020.

– Offentliga Hus visar hur framgångsrik vår affärsmodell är, nu gör vi samma resa med våra övriga innehavsbolag. Som investmentbolag fokuserar vi helt enkelt på vår uppgift som är att skapa värden, säger Knut Pousette.

De sex bolagen är Point, Företagsparken, Studentbostäder i Sverige, Nordic PM, Genova, och alldeles nytillkomna Svenska Bostadskompaniet.

Point återskapar levande stadskärnor

– Point har snabbt kommit igång med sitt koncept att återskapa levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sverige. De första projekten i Trelleborg, Motala och Bollnäs mottagits mycket positivt. Point har en unik idé, en fin portfölj med fastigheter och byggrätter och mycket stor potential, menar Knut Pousette.

Point utvecklar centrumanläggningar och tar ett helhetsgrepp kring bostäder, handel och service som kommer hela orter tillgodo. Det skapar nytt liv i stadskärnorna och konceptet har tagits emot mycket positivt av de kommuner där konceptet lanserats.

– Det är ett koncept som även visar det hållbara i projekten, vi bygger vidare på den bebyggelse som redan finns i orters centrala delar, istället för att bygga och ta ny mark i anspråk, påpekar Knut Pousette.

Utveckla industriområden och bostäder

– Företagsparken fokuserar på så kallade stadsnära industriområden som i stort sett alla städer och orter har. Här finns fullt med en mängd livskraftiga företag i många olika branscher. Idag finns inget fastighetsbolag som tagit ett helhetsgrepp kring denna marknad. Här finns helt enkelt en enorm potential för en aktör som Företagsparken, säger Knut Pousette.

Svenska Bostadskompaniet är Fastators senaste tillskott i portföljen med innehavsbolag. Det är bara tio dagar sedan Fastator köpte 50 procent av aktierna i bolaget.

– Förvärvet skedde genom att det tecknade aktier i en nyemission som möjliggör för bolaget att fortsätta sin tillväxtresa. Svenska Bostadskompaniet äger idag fem bostadsfastigheter i Skövde och Jönköping med ett totalt fastighetsvärde om cirka 175 miljoner kronor och ytterligare förvärv planeras i regionen, berättar Knut Pousette.

– Att agera i ett segment där styckesfastigheterna ofta är för stora för lokala aktörer och för små för de större fastighetsaktörerna, är ett mikrosegment som har en mycket stark tillväxtpotential. Dessutom sker tillväxten i en stabil del av Sverige, menar Knut Pousette.

Om Point agerar i mindre orters centrum, så agerar Svenska Bostadskompaniet i bostadsområdena precis utanför centrum.

– Svenska Bostadskompaniets med VD Johan Fogelberg har förmågan att hitta de rätta objekten i detta segment. Detta tror vi mycket på, säger Knut Pousette.

Kommundialog och samhällsutveckling

Han pekar på hur innehavsbolagen vart och ett har viktiga uppgifter att fylla i samhället, och att de tillsammans skapar synergieffekter både mellan bolagen och i samhället.

– Alla jobbar med att utveckla mindre orter vad gäller handel, arbetsplatser och boende. Här kan vi erbjuda många kommuner intressanta upplägg. Vi har – inte minst via Point – uppnått fina relationer och dialoger med en rad olika kommuner med utvecklingsvilja och tillväxtmöjligheter.

Knut Pousette ser också ett hållbarhetsperspektiv i innehavsbolagens sätt att arbeta.

– Alla jobbar med att främst ta hand om och utveckla befintliga byggnader. Och ur ett hållbarhetsperspektiv är det ju grundläggande att just ta vara på det befintliga och inte hela tiden bygga nytt.

Expansivt förvaltningsbolag

Hållbarhet är också ledstjärnan för Nordic PM, ytterligare ett av Fastators innehavsbolag.

– Bolaget jobbar med fastighetsförvaltning och erbjuder sina kunder omfattande program för energieffektivisering. Nordic PM är ett intressant och expansivt bolag med verksamhet över hela landet och en mängd olika fastighetsbolag på kundlistan. Det är också en trygghet för Fastator att alltid ha tillgång till Nordic PM:s tjänster för de andra innehavsbolagens behov av fastighetsförvaltning runt om i Sverige, säger Knut Pousette.

– Nordic PM är ytterligare ett exempel på hur Fastator utvecklar bolag. Företaget är inne i en expansiv och utvecklingsintensiv period där man bland annat kommer att förvärva andra bolag för att växa vidare.

JV-bolag med attraktiv fastighet

På Fastators lista över icke noterade innehavsbolag finns till sist Genova Fastator.

– Det är ett JV-bolag ihop med Genova Fastigheter. Bolaget äger en mycket attraktiv fastighet precis vid Nacka Forum, ett område som kommer att expandera kraftigt. I dagsläget finns enbart handel i fastigheten men den ska utvecklas med bland annat nya bostäder, förklarar Knut Pousette som tycker ett JV-formen är mycket intressant i Fastators fortsatta expansion.

– Det är ett bra sätt att dela risker och möjligheter.

Och expansion ska det bli. Inte minst försäljningen av Offentliga Hus har givit Fastator en stark likviditet.

”Håller ögonen på nya objekt”

– Vi håller hela tiden ögonen öppna och arbetar för att identifiera och utveckla nya segment som andra ännu inte sett, säger Knut Pousette.

Det kan också bli aktuellt med ytterligare större noterade innehav.

– Idag har vi ju ett stort noterat innehav i Studentbostäder i Sverige. Det är ett spännande bolag med en skicklig ledning och en mycket fin byggrättsportfölj. Dessutom i ett segment med stora möjligheter och vi tror starkt på, säger Knut Pousette.

– Och vi är absolut inte främmande för att gå in som stor ägare i andra noterade bolag om läget är det rätta. Att ta tillvara på goda möjligheter är precis vad vår affärsidé som investmentbolag ger oss utrymme och fördelen att göra.

Värdefull styrelsesammansättning

Knut Pousette menar att styrelsesammansättningen i Fastator är mycket värdefull – inte minst då det gäller att analysera affärsmöjligheter som följer med samhällsutvecklingen.

– Det är oerhört stimulerande och roligt att jobba med styrelsen. Här finns inte bara fastighetskompetensen som är det vanliga, utan en bred och djup kompetens kring alla områden inom samhälle, politik och ekonomi. Just den helhetssyn som behövs för att kunna se och identifiera framtida möjligheter redan idag. För fastigheter handlar ju faktiskt om infrastruktur för hela samhället, säger Knut Pousette.

I styrelsen ingår Björn Rosengren (ordförande), Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg, Eva Hamilton och Anders Mossberg.

Pousette stor aktieägare

Efter tillträdet som VD har Knut Pousette även blivit tämligen stor aktieägare i Fastator.

– Det känns mycket bra. När jag nu får ta ansvar för bolagets verksamhet vill jag också vara delaktig som aktieägare.

Fastator-aktien har på tre år gått upp med nästan 418 procent. Under det senaste året har uppgången blivit 16,8 procent.

I mitten av januari genomfördes en aktiesplit i Fastator som medförde att antalet aktier i bolaget ökade från 15 405 690 stycken till 77 028 450.

Knut Pousette tror att den egna investeringen i Fastator-aktier kommer att falla mycket väl ut.

– Ja, vi har fina innehav och ett samspelt och erfaret team som fokuserar på värdeökning. Alla innehavsbolag har tydliga och långsiktiga segment att arbeta med och stor utvecklingspotential. Och Fastator har en affärsmodell som verkligen bevisat sig.

Av Jörgen Hallström

Faktaruta

Fastators bokslut för 2020 och bolagets nya mål:

Perioden januari-december 2020:

• Omsättning, MSEK 263,2 (218,4)

• Periodens resultat, MSEK 213,8 (482,1)

• Avkastning på eget kapital, % 14,4 (42,2)

• Soliditet, % 47,1 (43,9)

• Substansvärde, MSEK 1 647,8 (1 439,9)

• Resultat per aktie efter utspädning,kr 2,9 (6,5)

• Substansvärde per aktie efter utspädning,kr 21,4 (19,3)

 

Kvartalet oktober-december 2020

• Omsättning, MSEK 74,4 (72,6)

• Periodens resultat, MSEK 61,0 (279,8)

• Avkastning på eget kapital, % 4,1 (24,3)

• Soliditet, % 47,1 (43,9)

• Substansvärde, MSEK 1 647,8 (1 439,9)

• Resultat per aktie efter utspädning,kr 0,8 (3,7)

• Substansvärde per aktie efter utspädning,kr 21,4 (19,3)

 

Nytt finansiellt mål:

Årligt resultat överstigande 4,00 kronor per aktie.

Utfall senaste 3 åren:

• 2020: 2,94 kronor

• 2019: 6,45 kronor

• 2018: 4,53 kronor

 

Ny utdelningspolicy:

Stabilt ökande årlig kontant utdelning samt från tid till annan sakutdelning av engångskaraktär i form av aktier i noterade innehavsbolag.

Utfall senaste 3 åren:

• 2020: föreslagen kontant utdelning om 0,65 kronor per aktie

• 2019: kontant utdelning om 0,60 kronor per aktie och sakutdelning av aktier i Offentliga Hus om 1,02 kronor per aktie

• 2018: ingen utdelning

 

Uppdaterad mission

”Att med nytänkande och framåtanda identifiera fastighetsrelaterade makrotrender som kan bidra till att utveckla Sverige och att omsätta dessa i lönsamma och hållbara tillväxtbolag”.

 

Uppdaterad vision

”Vi förändrar Sverige genom våra fastigheter som skapar livskraftiga och hållbara närmiljöer för människor och natur”.

 

Uppdaterad affärsidé

”Vi skapar värde genom att starta, utveckla och driva bolag inom nya fastighetsrelaterade segment i Sverige. Med vårt kunnande, stora nätverk och ständiga bevakning av marknad och omvärld, ser vi det andra inte ser och hittar nischerna med hållbara och goda tillväxtmöjligheter”.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa: