Positiva siffror för K2A under Q4 2020

Positiva siffror för K2A under Q4 2020

Ekonomi

18 februari 2021

K2A:s förvaltningsresultat ökade med hela 83,1 procent under Q4 2020. Bolaget redovisar positiva siffror på alla punkter för 2020.

– När vi lämnar år 2020 bakom oss kan jag konstatera att K2A stärkt sin position inom alla nyckelområden; vi har ett rekordstort antal lägenheter i produktion vilket i kombination med vår höga förvärvstakt under året innebär att vi kommer se en kraftig ökning av antalet bostäder under förvaltning under kommande år. Vi har samtidigt stärkt vår gröna profil, tagit ytterligare steg i vår ambition att bli rikstäckande på studentbostäder och ökat närvaron på ett flertal prioriterade orter för mer effektiv förvaltning, säger K2A:s VD Johan Knaust.

Han konstaterar också att pandemin inte har haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter.

Under fjärde kvartalet 2020 ökade K2A:s hyresintäkter ökade till 57,5 miljoner kronor (40,4).

Driftsöverskottet uppgick till 35,8 Mkr (26,7) och förvaltningsresultatet blev 13,0 miljoner kronor (7,1).

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter noterades för Q4 till 158,2 miljoner kronor (156,8).

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 125,4 Mkr (117,7) och resultat per stamaktie blev till 6,57 kr (6,87).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per stamaktie (0,00). För preferensaktierna föreslås, i enlighet med bolagsordningen, kvartalsvis utdelning om 5,00 kronor, alltså totalt 20,00 kronor per år.

Händelserik start på 2021

K2A har inlett 2021 i samma expansiva anda som under förra året.

För en vecka sedan vann K2A Västerås kommuns markanvisningstävling för utveckling av hyresbostäder och torg i stadsdelen Bjurhovda. K2A ska bygga fyra byggnader med plats för cirka 180 hyresbostäder, lokaler i bottenplan samt ett i torg i anslutning till husen.

I januari beslutade K2A att som första fastighetsbolag i Sverige miljöcertifiera samtliga byggnader som är äldre än tre år enligt Miljöbyggnad iDrift.

Förra månaden blev bolaget också först i Sverige med att emittera gröna hybridobligationer. Emissionen omfattade 450 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 750 miljoner kronor.

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda den första gröna hybridobligation i den svenska obligationsmarknaden och vi är tacksamma för det stora och breda intresset från både institutionella och privata investerare. En starkt bidragande orsak till det stora intresset tror vi är bolagets gröna affärsmodell, vilket för oss är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete också är värdeskapande, säger Johan Knaust.

– Kapitaltillskottet stärker ytterligare K2A:s finansiella ställning då det redovisas som eget kapital, vilket kommer att bidra till en fortsatt hög investeringstakt. De gröna hybridobligationerna tar oss ytterligare ett steg i vår strävan att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag.

Här följer en summering av K2A:s bokslut för året 2020:

• Periodens hyresintäkter ökade till 202,2 Mkr (147,5)

• Driftsöverskottet uppgick till 136,5 Mkr (97,5)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 38,7 Mkr (19,0)

• Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 220,7 Mkr (263,4)

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 219,6 Mkr (202,7) och resultat per stamaktie uppgick till 10,31 kr (12,16). (Ingen utspädning av antalet aktier föreligger varför resultat per aktie avser före och efter utspädning)

• Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid periodens slut till 2 981 (2 299)

• Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,50 kr per aktie (0,00) lämnas till stamaktieägarna. Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägare lämnas i enlighet med bolagsordningen, vilket innebär kvartalsvis utdelning om 5,00 kr per preferensaktie (sammanlagt 20,00 kr per år).

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se