Previous Next

Platzers försäljning till Göteborgs Hamn klar

Transaktion

10 juni 2022

Idag genomfördes Platzers försäljning av del av Arendal till Göteborgs Hamn.

 Affären pressmeddelandes hösten 2021 och omfattar 108 000 kvm mark och vattenareal om 69 000 kvm som säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 mkr. Avsikten är att stärka områdets koppling till hamnen och samtidigt möjliggöra flytten av färjerederiet Stena Lines verksamhet från centrala Göteborg till Arendal.

visionsbild ver Arendalsomrdet i Gteborgs hamn som det skulle kunna se ut efter konsolideringen av roro och frjeverksamheterna i omrdet

Visionsbild över Arendalsområdet i Göteborgs hamn som det skulle kunna se ut efter konsolideringen av roro- och färjeverksamheterna i området.

Affären mellan Platzer och Göteborgs Hamn har nu kunnat verkställas efter beslut i kommunfullmäktige och efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Försäljningen består av den nybildade fastigheten Arendal 764:728. Totalt omfattar fastigheten 108 000 kvm mark, varav kontor- och industribyggnader om 49 000 kvm, en vattenareal om 69 000 kvm samt en kaj till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 mkr.

Försäljningen möjliggör Stena Lines flytt av både Danmarks- och Tysklandsterminalen till Arendal. Tanken är att bolaget, som har tecknat ett inriktningsavtal tillsammans med hamnen, ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027. Målet är att samla hamnens verksamhet till Ytterhamnarna och stärka Göteborg som ett hållbart nordiskt godsnav. Samtidigt går det hand i hand med kommunens planer på att utveckla en tät blandstad längs älvstränderna.

– Givet infrastrukturen som är kopplad till Ytterhamnarna, såväl som de befintliga roro- container- och omlastningsterminalerna i området, den pågående utbyggnaden av lager- och logistikparker och inte minst närheten till fordonsindustrin på Hisingen finns det en tydlig logik i att fortsätta konsolidera trafiken hit till hjärtat av godsnavet. Det ger synergieffekter och stärkta förutsättningar att fortsätta utveckla hela hamnen i en hållbar riktning, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

– Vi är väldigt glada över att nu kunna genomföra denna affär som både stärker Arendals koppling till Nordens största hamn och tillgängliggör vattnet i centrala staden för göteborgarna. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med hamnen och dess aktörer för att Göteborg fortsatt ska vara Nordens ledande logistiknav med fokus på hållbara mobilitetslösningar på såväl väg som vatten, säger Per-Gunnar Persson, vd på Platzer.

Arendal är ett av logistiksveriges mest diversifierade utvecklingsområde med stor bredd av lokaltyper och verksamheter. Området är just nu i en spännande expansionsfas. Här planerar Platzer att utveckla befintliga fastigheter och förtäta området genom nybyggnationsprojekt inom logistik- och industrisegmentet. Även områdets serviceutbud och kontorskluster kommer att förstärkas.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se