Platzer säljer för 150 miljoner till JM i Göteborg

Platzer säljer för 150 miljoner till JM i Göteborg

 

12 oktober 2015

Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Gamlestaden överlåter Platzer en del av fastigheten Göteborg Olskroken 18:7 till JM AB.

 Försäljningen omfattar en markareal om ca 5 000 kvm och bedöms omfatta framtida byggrätter för bostadsändamål om ca 25 000 kvm. Fastigheten överlåts genom en bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 150 mkr. Slutligt fastighetsvärde är beroende av den kommande detaljplanens omfattning.

Platzer förvärvade fastigheten Göteborg Olskroken 18:7, mera känd som Gamlestadens Fabriker, från Aberdeen tidigare i år. Fastigheten består totalt av ca 60 000 kvm tomtareal och en uthyrningsbar area om ca 62 000 kvm i befintliga byggnader. Platzer har sedan tillträdet intensifierat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att utveckla området till en attraktiv blandstad. Utöver de bostadsbyggrätter som nu säljs bedöms detaljplanen också komma omfatta drygt 50 000 kvm lokaler.

– Genom försäljningen till JM får vi en bra samarbetspartner i den fortsatta utvecklingen av området till en väl fungerande blandstad. JM står som en garant för att det blir ett bra bostadsinslag och vi kan fokusera på utvecklingen av befintliga och nytillkommande kommersiella fastigheter där vi redan har ett stort intresse, säger Per-Gunnar Persson, VD i Platzer.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Platzer utveckla Gamlestadens fabriker och ser stora möjligheter att skapa en attraktiv och levande stadsdel i detta centralt belägna område med befintlig bebyggelse med anor från industrialismens framväxt i Göteborg, säger Martin Svahn, regionchef på JM region väst.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Göteborgs fastighetsutveckling? Specifikt det området som du precis läst om. se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

Tillträdet är villkorat av bland annat att när fastighetsbildningen är klar och detaljplanen vunnit laga kraft och förväntas ske senast under första kvartalet 2018.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Platzer