Platzer: Rekordhög nettouthyrning

Platzer: Rekordhög nettouthyrning

Ekonomi

20 april 2022

Resultatet för Platzer ökade med hela en miljard

 Per-Gunnar Persson, vd på Platzer, kommenterar:

-  Driftsöverskottet ökade med 12 mkr (5,4 %) där förvärv, indexökning samt uthyrningar i förvaltningsfastigheter bidrog till ökningen, medan försäljningar, tomställande samt strukturförändringen av Gårda Vesta hade motsatt effekt. Förvaltningsresultatet ökade med 111 %, vilket till största del beror på positiva värdeförändringar i intresseföretagen med anledning av genomförda uthyrningar i projekten. Det ”rena” förvaltningsresultatet ökade med 10 % jämfört med föregående år, vilket är en stark förbättring och har en direkt påverkan på vårt kassaflöde.

-  Under 2021 utförde vi markförberedande arbete med terrassering av de byggrätter inom logistik vi bedömer som mest aktuella att hyra ut. Totalt rör det sig om 180 000 kvm, varav 135 000 kvm avser Sörred Logistikpark. Av dessa hyrde vi under första kvartalet ut drygt 60 000 kvm till en hyresvolym om 48 mkr, varav 36 mkr i Sörred Logistikpark. Utöver logistikuthyrningarna har vi gjort viktiga uthyrningar i våra förvaltningsfastigheter och kontorsprojekt. Sammantaget innebär det ett rekord på 54 mkr i nettouthyrning under första kvartalet.

-  Den 6 april kom domen från Mark- och miljööverdomstolen där överklagandena av detaljplanen för Södra Änggården avslogs. Äntligen kan vi och våra samarbetspartners inleda arbetet med att utveckla området. Eftersom domen kom i andra kvartalet redovisas den fulla ekonomiska effekten av den lagakraftvunna detaljplanen i nästa rapport.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

  • Hyresintäkterna ökade till 311 mkr (293)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 352 mkr (167)
  • Periodens resultat ökade till 1 382 mkr (365)
  • Fastighetsvärdet uppgick till 25 529 mkr (26 031)
  • Resultatet per aktie uppgick till 11,53 kr (3,03)
  • Uthyrningar inom industri/logistik om 62 000 kvm
  • Nyckeluthyrning i kontorsprojektet Aria
  • Försäljning av 50 % av Gårda Vesta till Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän