Planen klar för att bygga ihop Fullerö och Storvreta Ett exempel på hur husen längs huvudgatan mellan Fullerö och Storvreta kan komma att se ut. Detaljplanen tillåter hus i högst tre våningar och med entréer ut mot gaturummet. (Visionsbild: White)

Planen klar för att bygga ihop Fullerö och Storvreta

Stadsutveckling

28 mars 2022

Nu är planeringen av en ny länk mellan Fullerö och Storvreta i Uppsala klar. En ny detaljplan anger hur en huvudgata kantad av gång- och cykelvägar kan byggas mellan Fullerö och Storvreta. Längs delar av gatan planeras för bostäder och en förskola.

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att anta en ny detaljplan för Södra Storvreta.

Planen gör det möjligt att bygga en förskola med upp till åtta avdelningar och omkring 125 bostäder, som tillsammans med en ny huvudgata kommer att knyta ihop Storvreta med Fullerö.

– Jag är glad att vi nu fattat beslut om en detaljplan som kommer knyta ihop Storvreta och Fullerö och möjliggöra fler bostäder och förskoleplatser. För oss i Mittenstyret är det viktigt att hela Uppsala kommun utvecklas, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Detaljplanen beskriver att bostadshusen kan byggas som radhus, kedjehus, parhus och fristående villor. Visionen är att det ska bli en mix av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Längs huvudgatan ska gång- och cykelvägar byggas, liksom busshållplatser när behovet uppstår.

Detaljplanen anger också att bebyggelsen kan utformas tätare och högre – upp till tre våningar – vid huvudgatan, medan bebyggelsen ska vara glesare och lägre längre ifrån gatan.

Detaljplanen var ute för granskning under augusti-september 2021. Då inkom sammanlagt 30 yttranden. Planen har därefter justerats, bland annat har behovet av arkeologiska undersökningar och hänsyn till naturmiljöerna under byggandet förtydligats.

Den nya detaljplanen gäller den första etappen i utvecklingen av Södra Storvreta. Visionen för hela Södra Storvreta är ett naturnära och småskaligt bostadsområde som binder ihop Fullerö med Storvreta. Här ska i kommande etapper planeras för fler småhus, skola, idrottshall och flerbostadshus med verksamheter i bottenvåningarna.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se