Planbesked för nya bostäder på Söder
Bild: Unsplash

Planbesked för nya bostäder på Söder

Stadsutveckling

30 november 2022

Positiva planbesked, ett steg närmare antagande av detaljplan för skola i Snöstorp, reservationsavtal för hyreslägenheter och industrilokaler samt beslut om granskning för ett nytt bostadsområde – det var några av ärendena som behandlades under kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Samhällsbyggnadsutskottet gav under tisdagen fyra positiva planbesked för nya detaljplaner på Söder. Det gäller fastigheterna Bredsidan 10, Blocktyget 7, Blocktyget 8 och Bilan 21 som samtliga är belägna längs med Fiskaregatan.

Fastighetsägarna har gemensamma planer på att utveckla kvarteret och en del av dem har anlitat samma exploatör. Enligt ansökningarna om planbesked vill fastighetsägarna riva och bygga nya lägenheter i området. Gemensamt omfattar ansökningarna uppemot 300 lägenheter i flerbostadshus i fyra till åtta våningar. Enligt kommunens strategiska planering är detta troligen en något för hög exploatering. Exakt hur många bostäder som är lämpligt för fastigheterna kommer att utredas under planprocessen.

Stadsdelen Söder är i den nya översiktsplanen, Framtidsplan 2050, utpekat för centrumutveckling, vilket innebär att ”inom centrumutvecklingsområdet tillåts en högre och tätare bebyggelse än resten av staden”. De sökandes planer anses i det avseendet ligga i linje med intentionerna i översiktsplanen.

Under planprocessen ska särskild hänsyn tas till ett antal komplicerade omständigheter, däribland hantering av dagvatten och skyfall, trafiksituationen i områden och eventuell påverkan från Västra strandens reningsverk.

Plan för ny skola i Snöstorp antas

På tisdagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet också att anta detaljplanen för del av Snöstorp 19:199. Det handlar om att möjliggöra en ny skola i Snöstorp, mer specifikt på Stenalyckan.

Stenalyckan är det området där det finns ett parkområde som nu kan bebyggas. Detaljplanen innebär att en ny skola kan byggas i den sydvästra delen av planområdet. Med den nya byggnaden kommer skolan totalt ha plats för 625 elever från årskurs 4–9. Detaljplanen gör det även möjligt att bygga en ny skola i två till tre våningar, en idrottshall nära skolan samt trygga gång- och cykelvägar i området.

En viktig målsättning i planarbetet har varit att bevara så mycket av den befintliga parkmiljön i området som möjligt. Det görs bland annat genom att samla skolbyggnaderna i planområdets sydvästra del. Skolan och skolområdet utformas så att byggnaderna anpassas till miljön, och den kvarvarande parken föreslås rustas upp med höjd kvalitet och nya aktivitetsytor.

Slutligen har detaljplanen, som beslutas av kommunstyrelsen i december, utformats flexibelt för att kunna fungera över tid och skapa utrymme för förändrade behov. Förutom skola möjliggör även detaljplanen markanvändningar för bland annat öppenvård, friskvård, idrott och kontor.

Kommunen säljer Patrikshills annex och möjliggör för bostäder

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vill skriva ett reservationsavtal med Eva och Axel Edvard Pihls stiftelse. Avtalet innebär att stiftelsen får köpa en del av Bagaren 11 – Patrikshills annex på Söder – för 12 300 000 kronor. Köpet skulle innebära att stiftelsen kan förverkliga sina planer på att göra bostäder i byggnaden.

Planerna har funnits länge – stiftelsen visade för flera år sedan intresse för att köpa Patrikshills annex. Deras intention är att renovera byggnaden och skapa lägenheter för äldre. Hyrorna är tänkt att vara lägre än andra liknande lägenheter i Halmstad, och stiftelsen räknar med att efter renovering och ombyggnation kunna inrymma cirka 25 lägenheter.

Samhällsbyggnadsutskottet ställer sig positiva till både reservationsavtalet och den nya detaljplanen, och skickar därför vidare ärendet till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Detaljplan för nytt bostadsområde i Kvibille ut på granskning

Utskottet beslutade också att en ny detaljplan för centrala Kvibille ska skickas ut på granskning.

Planen gör det möjligt att bygga en förskola med fyra avdelningar och omkring 60 bostäder med närhet till kommunikationer, närservice och rekreation.

Detaljplanen beskriver att bostadshusen kan byggas som villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Visionen är att det ska bli en mix av boendeformer som knyts samman med det angränsade bostadsområdet Pilagård. I planerna finns dessutom gång- och cykelvägar mot Kvibille centrum.

Två reservationsavtal på industrimark

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 november att godkänna reservationsavtal för en del av Breared 1:270 i Simlångsdalens industriområde och Getinge-Brogård 2:20 i Getinge industriområde. Avtalen innebär att två bolag under vissa villkor kommer kunna köpa fastigheterna från kommunen.

Avtalet som nu tecknas för fastigheten i Simlångsdalens industriområde ger Dina Kubik AB möjligheten att bygga industrihotell på marken som kommunen i dag äger. Bolaget driver sedan tidigare verksamhet i Fyllinge och ambitionen är att expandera verksamheten.

HA Fastigheter AB får möjlighet att expandera sin emballageverksamhet genom förvärv av fastigheten Getinge-Brogård 2:20. Bolaget driver sedan tidigare verksamhet i en av grannfastigheterna.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se