Peter Åman blir ny storägare i Acrinova Peter Åmans innehav i Acrinova, via Svenska Stadsbyggen, kommer efter emissionen att motsvara cirka 13,4 procent av antalet aktier och cirka 13,5 procent av antalet röster i bolaget.

Peter Åman blir ny storägare i Acrinova

Transaktion

10 september 2021

Acrinova tillförs 100 miljoner kronor genom en riktad emission till Svenska Stadsbyggen och Peter Åman, som därmed blir ny storägare i bolaget.

Acrinova offentligjorde igår att bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande, har beslutat att emittera totalt 8 163 265 aktier till Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB. Bolaget ägas av erfarne fastighetsutvecklaren Peter Åman.

Emissionen innefattar totalt 8 163 265 aktier, varav 3 102 040 A-aktier och 5 061 225 B-aktier, vilka emitteras till en teckningskurs om 12,25 kronor per aktie.

Svenska Stadsbyggens innehav i Acrinova kommer efter emissionen att motsvara cirka 13,4 procent av antalet aktier och cirka 13,5 procent av antalet röster i bolaget.

Kapitaltillskottet om 100 miljoner kronor avses användas för att stärka Acrinovas kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och tillväxten av fastighetsportföljen i linje med bolagets finansiella mål att uppnå ett fastighetsbestånd på cirka 4 miljarder kronor vid utgången av 2025.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 12,25 kronor per A- respektive B-aktie vilket har fastställts efter förhandling.

Bolagets styrelse bedömer därmed att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

"Gynnsamt för aktieägarna"

Styrelsen har bedömt att det, i ljuset av den företrädesemission som genomfördes i maj 2021, inte finns förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt genomföra en företrädesemission på för bolaget fördelaktiga villkor.

Styrelsen anser det vara gynnsamt för bolaget och aktieägarna att stärka ägarbasen och tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra nytt kapital från en stark och välrenommerad investerare i form av Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB som ägs av Peter Åman.

Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen, som på grund av ovanstående sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.

– Att Peter Åman, genom Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB, väljer att investera i Acrinova tillför värde ur flera perspektiv. Bolaget får ett kapitaltillskott samtidigt som vi får tillgång till Peters breda branschkunskap och gedigna fastighetskunnande. Hans kompetens kommer att utgöra en stor tillgång för Acrinova och vår förhoppning är att Peter ska väljas in som styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Allt sammantaget kommer detta att få betydelse för vår fortsatta ambitiösa tillväxtresa som skapar värde för alla aktieägare, säger Ulf Wallén, VD för Acrinova.

Nya ägaren verksamt inom tre områden

Acrinovas nya ägare Svenska Stadsbyggen är verksamt inom affärsområdena samhällsfastigheter, bostäder och industrifastigheter.

Dessa tre var tidigare separata bolag – Svenska Vårdbyggen, Svenska Bostadsbyggen och Svenska Stålbyggen – men som nu förenats under ett namn.

Svenska Stadsbyggens affärsidé är att utveckla och förvalta samhällsfastigheter och bostäder med stor omsorg om både brukare, boende och den lokala stadsbilden.

Det tredje benet, industrifastigheter, delar ovanstående inriktning och har dessutom ett tydligt fokus på att skapa miljöer med bästa tänkbara förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Sedan starten 1982 har Svenska Stadsbyggen byggt, förädlat, ägt och förvaltat ett stort antal fastigheter och projekt.

Man jobbar med hela processen, från råmark till färdigbyggt och inflyttat projekt. 

Ägaren och VD:n Peter Åman är civilekonom och verksam i fastighetsbranschen sedan 30 år. Han är uppvuxen i en entreprenörsdriven egenföretagarfamilj. Peter Åman inledde sitt yrkesliv som anställd i ett fastighetsbolag men har de senaste 25 åren drivit eget företag med inriktning på fastighetsutveckling.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se