Pensionsmyndigheten miljardinvesterar i Heimstaden Magnus Nordholm, Vice VD på Heimstaden välkomnar Pensionsmyndigheten som investerare och partner.

Pensionsmyndigheten miljardinvesterar i Heimstaden

Ekonomi

19 mars 2021

Pensionsmyndigheten investerar en miljard kronor i Heimstaden Bostad och blir partner i ägarstrukturen. Myndigheten gör investeringen för att få en jämnare värdeutveckling i sin traditionella försäkring.

Pensionsmyndigheten investerar en miljard kronor i Heimstaden Bostad AB, och blir partner med industriella ägaren Heimstaden AB och de befintliga institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, Sandvik Pensionsstiftelse och Ericsson Pensionsstiftelse.

– Pensionsmyndigheten är en stark institutionell investerare som delar Heimstaden Bostads långsiktiga perspektiv och engagemang för samhälls- och miljöförbättringar. Vi är väldigt glada att välkomna dem som partner, det stärker vår förmåga att vidareutveckla den befintliga portföljen och genomföra vår ambitiösa strategi för hållbar tillväxt, säger Magnus Nordholm, Vice VD på Heimstaden.

Pensionsmyndigheten förvaltar den traditionella försäkringen som är en del av premiepensionssystemet. Tillgångarna i försäkringen uppgår till cirka 53 miljarder kronor, fördelade på 63 procent svenska räntebärande tillgångar och 37 procent globala aktier.

Pensionsmyndigheten investerar i fastigheter för att få en jämnare värdeutveckling i sin traditionella försäkring.

Första fastighetsinvesteringen

 Fastigheter är ett nytt tillgångsslag i portföljen, som i dag innehåller räntebärande tillgångar och aktier. När man tar ut premiepensionen kan man välja att ha kvar sin fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring, som har ett lägsta garanterat månadsbelopp.

Avkastningen på det förvaltade kapitalet styr återbäringsräntan, som för närvarande är nio procent.

Investeringen i Heimstaden är alltså den första inommfastigheter i myndighetens  traditionella försäkringportfölj.

Investeringen syftar till att jämna ut värdeutvecklingen i den traditionella försäkringen. Med fastigheter i portföljen sänks risken och den riskjusterade avkastningen förväntas öka. Hittills har tillgångsslagen i portföljen bestått av svenska räntor och globala aktier.

– Genom att investera en del av tillgångarna i fastigheter, som har ett mer stabilt värde, får portföljens avkastning en jämnare utveckling. Hittills har tillväxtportföljen bestått av enbart aktier. Nu sprider vi riskerna över fler tillgångsslag, säger Erik Fransson, chef på fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se