Pengaregnet över fastighetsbolagen fortsätter
– Det känns mycket positivt att vi nu genomfört en första emission inom vårt nyligen etablerade MTN-program och extra glädjande att vi dessutom kunde konstatera ett stort intresse för vår gröna obligation, säger Fredrik Sjudin, finanschef på Platzer.

Pengaregnet över fastighetsbolagen fortsätter

Ekonomi

10 september 2021

En försiktigare syn på obligationer och aktier inom fastighetssektorn kan vara att vänta enligt många bedömare. Men ännu fortsätter pengaregnet. Igår tog fyra fastighetsbolag in stora summor.

Fastpartner tillförs cirka 500 MSEK genom en rejält övertecknad företrädesemission av D-aktier

Bolaget offentliggjorde den 12 augusti 2021 att styrelse beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D

Den 6 september 2021 avslutades teckningsperioden i företrädesemissionen. Resultatet visar att totalt 7 169 002 D-aktier har tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 580,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 116,4 procent av företrädesemissionen om 6 159 140 D-aktier.

Eftersom företrädesemissionen är övertecknad behöver inte den av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter utställda garantin inte utnyttjas.

Fastpartner kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 500 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen om cirka 5 MSEK.

Nettobeloppet från företrädesemissionen avses att användas till amortering av säkerställd bankskuld, fortsatt tillväxt bl.a. genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd och för att stärka bolagets kapitalstruktur.

Acrinova tillförs 100 miljoner kronor genom riktad emission.

Se seperat artikel om emissionen och hur Peter Åman genom affären blir ny storägare i Acrinova.

Platzer tar in 600 miljoner genom grön obligation.

Platzer har, inom ramen för dess MTN-program om 5 000 miljoner kronor, emitterat en senior icke-säkerställd grön obligation om 600 miljoner kronor.

Obligationen är ett rörligt lån med räntevillkor 3-månaders stibor +1,30 procent. Vidare har lånet en löptid om fyra år med förfallodag den 15 september 2025.

– Det känns mycket positivt att vi nu genomfört en första emission inom vårt nyligen etablerade MTN-program och extra glädjande att vi dessutom kunde konstatera ett stort intresse för vår gröna obligation, säger Fredrik Sjudin, finanschef på Platzer.

Diös tar in 500 miljoner i grön obligation.

Diös har emitterat en grön obligation om 500 miljoner kronor som har en löptid på två år. Obligationen löper med en rörlig ränta om 3m Stibor +1,30 procent.

– Emissionen ökar vår närvaro på kapitalmarknaden och breddar ytterligare vår finansiering. Vi har fortsatta ambitioner att vara en återkommande emittent av gröna obligationer för att finansiera våra gröna initiativ. Emissionen mötte god efterfrågan och övertecknades vilket visar på stort intresse, säger finanschefen Rolf Larsson.

Kapitalet ska främst användas till att finansiera nyproduktion och befintliga fastigheter som kvalificerar sig enligt Diös gröna ramverk.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se