Pandox tappar 200 miljoner Anders Nissen, vd, Pandox. Foto: Pandox

Pandox tappar 200 miljoner

Ekonomi

13 juli 2018

Pandox första halvårsrapport för 2018 visar bland annat på en kraftig ökning på förvaltningssidan.

 

Pandox redovisar en tillväxt i totalt driftnetto på 33 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 20 procent i det andra kvartalet. Siffror som visar både att hotellmarknaden är posititv samt att Pandox lyckats i sin strategi med lönsamma förvärv på nya stora hotellmarknader.

Siffrorna i rapporten som publicerades under fredagsmorgonen visar bland annat på en intäktshöjning för förvaltningssidans på 370 miljoner.

Pandox har under kvartalet fortsatt arbetet med att identifiera kompletterande kassaflödesdrivande investeringar i befintlig portfölj. Exempel på sådana är investeringar är:

 1. Förtätning med fler bäddar i befintliga rum
 2. Konvertering av improduktiva ytor till nya rum
 3. Tillbyggnad i form av nya våningsplan och huskroppar

Vid utgången av perioden uppgick beslutade investeringar för framtida projekt till cirka 940 miljoner, vilket är en god nivå att ta avstamp ifrån. Nya projekt är bland annat en uppgradering av Crown Plaza i Bryssel för att ytterligare befäst

– Tillväxten på hotellmarknaden är i linje med Pandox förväntningar och hotellfastigheterna utvecklas generellt sett väl i sina respektive delmarknader. Underliggande efterfrågan är positiv och stöds av en god ekonomisk utveckling och ett ökat internationellt resande. På vissa marknader påverkas tillväxten på kort sikt negativt av ny hotellkapacitet. Marknadsförutsättningarna är totalt sett gynnsamma och skapar förutsättningar för en stabil positiv utveckling under 2018. Transaktionsmarknaden är aktiv och kompletterande förvärv är möjliga, säger bolagets vd Anders Nissen i en kommentar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Pandox första halvår 2018:

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 412 (1 042) MSEK. Ökningen var 0,5 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 192 (881) MSEK. Minskningen var 0,3 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 233 (221) MSEK. Ökningen var 17 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter
 • EBITDA uppgick till 1 354 (1 044) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 873 (715) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 5,18 (4,48) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 1 215 (1 414) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 7,22 (8,92) SEK
 • EPRA NAV per aktie uppgick till 153,97 (132,55) SEK

Källa: Pandox

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se