Pandemin fortsätter tynga Hufvudstaden Hufvudstaden med VD Ivo Stopner redovisar ännu ett kvartal som tyngs av corona-effekter.

Pandemin fortsätter tynga Hufvudstaden

Ekonomi

7 maj 2021

Hufvudstaden redovisar minskad omsättning, minskat förvaltningsresultat och ökad vakansgrad i Q1 2021. Pandemin fortsätter att påverka bolaget.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat i kvartalet minskade med 16 procent och uppgick till 284 mnkr (339), vilket främst förklaras av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).

Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 425 mnkr (471),en minskning om 10 procent. Det förklaras främst av tillfälliga hyresrabatter för butiker och restauranger till följd av covid-19, ökade hyresförluster samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 14 mnkr (-499), motsvarande 0,07 kronor per aktie (-2,42). Ökningen förklaras främst av lägre negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie.

Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929). Soliditeten uppgick till 59 procent (62), nettobelåningsgraden till 20 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (10,8).

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,3 procent (6,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,3 procent (2,7).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se