Oscars vändpunkt – positivt resultat i Q4

Oscars vändpunkt – positivt resultat i Q4

Ekonomi

22 februari 2021

Oscar Properties redovisar positivt resultat för fjärde kvartalet 2020. Här ger Oscar Engelbert sin bild av bolagets utvecklingsresa.

Oscar Properties nettoomsättning för Q4 2020 blev 6,3 miljoner kronor (30,4) och värdeförändringen i förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 miljoner kronor (-).

Rörelseresultatet för kvartalet blev 35,4 miljoner kronor (-221,1) och periodens resultat landade på 14,0 miljoner kronor (-249,8). Resultat per stamaktien noterades till 0,12 kronor (-8.25).

Oscar Properties har alltså nått en vändpunkt genom satsningen på att förflytta bolaget från bostadsutvecklare till ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning- och projektutveckling.

– Jag vill tacka alla våra aktieägare och anställda som är med oss på denna resa. Utan dem hade den inte varit genomförbar, säger VD Oscar Engelbert.

Intensiv förvärvsperiod

Sista kvartalet 2020 blev en intensiv förvärvsperiod för Oscar Properties.

– I oktober blev det klart att Oscar Properties förvärvar fastigheter från SBB till ett värde om 1,4 miljarder kronor. Fastigheterna består av en mix av kontor, lager, handel, lätt industri, hotell samt bostäder och är belägna i huvudsak i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Västervik och Höganäs. Genom att förvärva en väldiversifierad förvaltningsportfölj skapar vi ett bolag med en solid finansiell ställning och med stabila, garanterade kassaflöden från förvaltningsportföljen som stödjer projektutvecklingen och kommer utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv, säger Oscar Engelbert.

Han konstaterar att förvärvet bedöms bidra med hyresintäkter om cirka 127 miljoner kronor och ett driftnetto om cirka 83 miljoner kronor för 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 december vilket innebär att deras inverkan på bolagets kassaflöde och resultat kommer synliggöras i rapporten för första kvartalet 2021.

– I december tecknade vi också avtal om att förvärva fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö och en lagerfastighet i Helsingborg. Köpeskillingen för dessa uppgår även här till cirka 1,4 miljarder kronor. Hyresintäkterna för detta förvärv uppgår till 95 miljoner kronor med ett driftnetto om 83 miljoner kronor som ökar den årliga intjäningen med ytterligare 55 miljoner kronor, säger Oscar Engelbert.

Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär att de ansamlade förlusterna i koncernen om sammanlagt cirka 1,5 miljarder kronor kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, varför värden på dessa kommer att skrivas upp i takt med att förvaltningsportföljen växer.

Omfattande projektverksamhet

– Vid sidan av vårt intensiva förvärvsarbete har våra befintliga projekt löpt på. Under kvartalet blev Helix färdigbyggt och den sista etappen är därmed inflyttningsklar. Nu kvarstår att sälja de sista lägenheterna i detta, för Stockholm, nya landmärke som vi är så stolta över att ha utvecklat. I Norra Djurgårdsstaden har vårt projekt Unites första lägenheter inflyttningsklara i december. Även det projektet löper på bra och kommande inflyttningar sker i månadsskiftet april/maj respektive under juni. Helix och Unite kommer därmed bidra positivt till bolagets likviditet under 2021, förklarar Oscar Engelbert.

Oscar Properties har också tecknat en avsiktsförklaring med Kunskapsskolan avseende en fastighet i Nacka kommun. Ambitionen är att ha ett hyresavtal med Kunskapsskolan klart under februari 2021 och därefter uppföra en skolbyggnad med beräknat hyresvärde om 15 miljoner kronor då den står klar.

– Vi är glada över denna avsiktsförklaring som utgör ett viktigt första steg i utvecklandet av fastigheten, som även planeras att innehålla bostäder, och som ger oss möjlighet att bidra till att skapa den livfulla stadskaraktär som är ambitionen med hela området, menar Oscar Engelbert.

Framgångsrikt finansieringsarbete

Under det fjärde kvartalet har Oscar properties också arbetat intensivt med finansieringen, inte minst i förhållande till de senaste förvärven.

– Vi har förlängt vår obligation med två år och, tack vare bolagets nya inriktning, kunnat sänka räntan från 8 procent till 5,5 procent. Vi har också gjort återköp i vår utestående obligation motsvarande 55 miljoner kronor och har för avsikt att fortsätta med återköpen även under 2021. Utfallet av vår företrädesemission offentliggjordes i december. Emissionen kommer, efter avdrag för emissionskostnader, tillföra drygt 304 miljoner kronor till bolaget. Emissionslikviden kommer dels användas som del i finansieringen av de förvärv som nu genomförs, dels för att ytterligare förstärka vår långsiktiga finansiering. Utfallet av företrädesemissionen var mycket positivt då 95 procent tecknades exklusive garantiåtaganden, berättar Oscar Engelbert.

Finansieringsarbetet fortsätter även med de redan aviserade apport- och företrädesemissionerna för finansieringen av förvärvet av de fem kommersiella fastigheterna i Västberga/Älvsjö och lagerfastigheten i Helsingborg, samt för att vidare stärka bolaget långsiktigt.

– En kallelse till extrastämma för att besluta om dessa frågor kommer snart att offentliggöras. Styrelsen kommer att föreslå att den tidigare aviserade omvända spliten ska behandlas på vår kommande årsstämma, säger Oscar Engelbert och avslutar:

Den pågående pandemin har påverkat hela omvärlden och så även Oscar Properties. Vi kan dock konstatera att vi trots rådande pandemi lyckats hålla produktionen igång, hålla satta kostnadsramar, förbättra finansieringen och inte minst genomföra de förvärv vi nu gjort. Mot bakgrund av det är det med stor tillförsikt jag ser fram emot det fortsatta arbetet under 2021.

Summering av Oscar Properties rapport för helåret och Q4 2020:

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 149,5 mkr (816,1).

• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr (-).

• Rörelseresultatet uppgick till 1,3 mkr (-118,9).

• Periodens resultat uppgick till -43,2 mkr (-226,1)

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,18 kronor (-7,43).

• Likvida medel uppgick till 109,9 mkr (66,4).

 

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 6,3 mkr (30,4).

• Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr (-).

• Rörelseresultatet uppgick till 35,4 mkr (-221,1).

• Periodens resultat uppgick till 14,0 mkr (-249,8)

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,12 kronor (-8,25).

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se