Oscar Properties tillträder förvärv för 1,4 miljarder – Dessa förvärv beräknas ge ett totalt årligt driftnetto på cirka 83 miljoner kronor, säger VD Oscar Engelbert.

Oscar Properties tillträder förvärv för 1,4 miljarder

Transaktion

4 maj 2021

Oscar Properties tillträdde igår två förvärv om totalt 1 390 miljoner kronor.

De båda tidigare kommunicerade förvärvem är dels en portfölj bestående av fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö för 745 miljoner kronor, dels av en lagerfastighet i Helsingborg för 645 miljoner kronor.

Som tidigare offentliggjorts den 10 december 2020 är säljare till fastigheterna i Västberga/Älvsjö Peter Eriksson Fastighets AB och säljare till fastigheten i Helsingborg är Kvalitena AB.

Förvärven beräknas ge ett totalt årligt driftnetto om cirka 83 miljoner kronor. Tillträde genomfördes den 30 april 2021. Förvärven finansieras genom en kombination av lån och eget kapital, inklusive den under april genomförda företrädesemissionen samt en riktad emission till säljarna vilken genomfördes i samband med tillträdet den 30 april 2021.

Den riktade emissionen till säljarna genomfördes genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från den extra bolagsstämman den 24 mars 2021. Emissionen omfattade 631 522 322 stamaktier som gavs ut till en, på grund av den genomförda företrädesemissionen, omräknad teckningskurs, jämfört med vad som tidigare kommunicerats, om 18,59 öre per aktie (motsvarande en teckningslikvid om 117,4 miljoner kronor).

– Dessa förvärv beräknas ge ett totalt årligt driftnetto på cirka 83 miljoner kronor vilket ytterligare förstärker bolagets finansiella ställning genom att kombinera fastighetsförvaltning med projektutveckling som möjliggör stabila kassaflöden över tid, säger VD Oscar Engelbert.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se