Oscar Properties löser in preffen

Oscar Properties löser in preffen

Ekonomi  

19 juni 2017

Styrelsen har godkänt inlösen av samtliga 42 072 preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen under anmälningsperioden 1–31 mars 2017.

 

Preferensaktierna löses in i enlighet med bestämmelserna i Oscar Properties bolagsordning till ett belopp uppgående till 500 kronor jämte upplupen del av preferensutdelning B (så som begreppet definieras i bolagets bolagsordning). Det motsvarar ett totalt inlösenbelopp per aktie om 505,93 kronor.

Den totala inlösenlikviden för samtliga preferensaktier av serie B som ska lösas in uppgår därmed till 21 285 510,30 kronor.

Avstämningsdag för inlösen är fredagen den 30 juni 2017. Utbetalningsdag av inlösenlikviden förväntas ske onsdagen den 5 juli 2017.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se