Oscar Properties gör nedskrivning om 27 miljoner
Oscar Properties redovisar i sin årsredovisning en avvikelse jämfört med bokslutskommunikén.

Oscar Properties gör nedskrivning om 27 miljoner

Ekonomi

29 mars 2021

Oscar Properties har gjort en nedskrivning om 27 miljoner kronor hänförlig till bolagets pågående projekt.

Det var samband med offentliggörandet av sin årsredovisning för 2020 som Oscar Properties i fredag redovisade nedskrivningen. Den är relterad till projektpotföljen och avviker från tidigare lämnad bokslutskommuniké.

I koncernens rapport över totalresultat har produktionskostnader förändrats jämfört med bokslutskommunikén.

I koncernens rapport över finansiell ställning har Projektfastigheter, Övriga kortfristiga fordringar samt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förändrats jämfört med bokslutskommunikén.

Nedskrivningen är hänförlig till bolagets pågående projekt och är en konsekvens av övergången från succesiv vinstavräkning till vinst vid färdigställande.

Nedskrivningen har konstaterats först nu när projektet närmar sig färdigställande. Nedskrivningen har ingen påverkan på bolagets kassaflöde eller likviditet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se