Oscar Properties: Företrädesemission fullt garanterad Oscar Properties med VD Oscar Engelbert är nu i hamn med finansieringen av portföljen om 1,75 miljarder som förvärvas av Castellum.

Oscar Properties: Företrädesemission fullt garanterad

Ekonomi

26 oktober 2021

Oscar Properties företrädesemission på 206 miljoner kronor är nu fullt garanterad och blir del i finansieringen av fastighetsportföljen som bolaget köper av Castellum för 1,75 miljarder.

Det omfattande förvärvet från Castellum finansieras delvis med en riktad nyemission till säljaren, vilket betyder att Castellum blir ny stor delägare i Oscar Properties. Detta har kommunicerats tidigare.

Förutom den riktade nyemissionen av stamaktier till Castellum om upp till 200 miljoner kronor, motsvarande ett cirka tioprocentigt ägande, skulle köpet finansieras genom räntebärande skulder och befintliga medel, enligt tidigare information från Oscar Properties.

Och nu har alltså en del av finansiering ordnats genom företrädesemissionen om 206 miljoner kronor.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att en aktie ger en uniträtt. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 12 kronor per unit.

Aktien handlas exklusive uniträtt den 1 november. Teckningstiden löper från 4 november till 18 november och handel med uniträtter sker den 4 november till 16 november.

Företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagstämma den 29 oktober och emissionen är fullt garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Parkgate AB, Investment AB Öresund och Kvalitena AB har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 57,3 mkr. Därtill har Parkgate AB, Compactor Fastigheter AB, Kvalitena AB och Modelio Equity AB åtagit sig att garantera sammanlagt 148,2 mkr. Därmed är företrädesemissionen fullt garanterad.

Till garanterna utgår ersättning som betalas ut i form av maximalt cirka 8,3 miljoner teckningsoptioner i bolaget med i huvudsak samma villkor som teckningsoptionerna i företrädesemissionen.

Marknadsvärdet på teckningsoptionerna kommer att fastställas när företrädesemissionen har slutförts.

Parkgate AB, Investment AB Öresund och Kvalitena AB, som tillsammans representerar cirka 27,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Oscar properties, har vidare åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se