Orsaken bakom SSM:s vikande siffror
Mattias Roos, vd, SSM. Foto: SSM

Orsaken bakom SSM:s vikande siffror

Ekonomi

22 februari 2018

Den svajande marknaden för bostadsrätter har satt sina spår på SSM. Årsrapporten för 2017 visar inte på några upplyftande siffror.

 

Under 2017 har SSM vikande siffror jämfört med 2016. Försäljningsstarterna på bostäder ha kraftigt fler, men trots detta sjönk rörelseresultatet.

Ökningen av byggrätter var också kraftigt mindre. Bolaget anser dock att vissa av deras mål uppnåddes:

– Årets rörelseresultat uppgick till 170,2 miljoner och rörelsemarginalen ökade till 33,0 procent. Resultatet har påverkats av större engångsposter både på intäkts- och kostnadssidan. På helåret överträffar SSM tre av koncernens fyra finansiella mål och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 59,2 procent. Genom vårt strategiska samarbete med Partners Group har vi under året väsentligt förstärkt vår finansiella förmåga och uppnått en önskad riskspridning, säger bolagets vd Mattias Roos i en kommentar.

Försäljningsstartade projekt har påverkats negativt av den avvaktande marknaden som uppstod under fjärde kvartalet, vilket innebar att bolaget startade färre projekt än planerat. Detta till trots är försäljningsgraden i projekt under produktion fortsatt i nivå med 97,0 procent vid årets slut.

Siffrorna och den avvaktande marknaden till trots ser bolaget positivt på framtiden.

– Ur ett makroekonomiskt perspektiv är Sverige och Stockholm stabilt och behovet av mindre bostäder ökar kontinuerligt. När marknaden har stabiliserat sig, kommer bostadsköparna även anpassa sig till de nya förutsättningar som det utökade amorteringskravet innebär. För många invånare kan det innebära att bostadsvalet faller på mindre bostäder utanför citykärnan. Den efterfrågan kan SSM möta med vår portfölj av prisvärda och yteffektiva bostäder, som i sin helhet följer spårbunden kommunikation utanför city, menar Roos.

Styrelsen har även beslutat att inte ge någon utdelning på sina aktier för 2017.

Av Redaktionen

Faktaruta

SSM:s januari till december 2017

  • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 516,2 MSEK (649,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 170,2 MSEK (187,1) och rörelsemarginalen ökade till 33,0% (28,8).
  • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -199,3 MSEK (-19,4).
  • Försäljningsstart av 1 098 (188) bostadsrätter.
  • 97,0 procents försäljningsgrad i pågående produktion.
  • 411 nytecknade boknings- eller förhandsavtal, varav förhandsavtal ökade med 10,3% till 247 (224).
  • Portföljen ökade totalt med 1 683 byggrätter (2 918), efter årets avslutade projekt, förvärv av nya byggrätter samt projektoptimering.
  • Styrelsen föreslår 0,0 SEK (0,0) i utdelning för 2017.
  • Börsnotering på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid-Cap) 6 april 2017 med en nyemission tillförde bolaget netto 509,0 MSEK.

Källa: SSM

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se