OP:s emission övertecknad med 129 procent – Affären innebär ett väsentligt tillskott till Oscar Properties förvaltningsportfölj och därmed en ytterligare förstärkning av de löpande kassaflödena, säger VD Oscar Engelbert.

OP:s emission övertecknad med 129 procent

Ekonomi

22 november 2021

Oscar Properties företrädesemission, som styrelsen godkände i slutet av oktober, övertecknades med cirka 129 procent. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 206 miljoner kronor

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till units kommer ytterligare cirka 407 miljoner kronor att tillföras bolaget.

Efter att företrädesemissionen offentliggjordes i september 2021 har Parkgate AB, som kontrolleras av VD Oscar Engelbert, lämnat krediter på marknadsmässiga villkor till bolaget vilka nu är förfallna. Styrelsen har därför beslutat att Parkgate får betala för sin pro rata-andel av företrädesemissionen genom kvittning, innebärande att bolagets skuldsättning minskar med cirka 23 miljoner kronor genom företrädesemissionen.

Därmed kommer bolaget att tillföras totalt cirka 182 miljoner kronor i likvida medel, före avdrag för emissionskostnader samt exklusive utnyttjande av teckningsoptioner, genom företrädesemissionen.

– Jag är väldigt glad över det starka utfallet i företrädesemissionen. Att den var 129 procent övertecknad är en tydlig signal på att marknaden finner Oscar Properties affärsmodell attraktiv. Affären innebär ett väsentligt tillskott till Oscar Properties förvaltningsportfölj och därmed en ytterligare förstärkning av de löpande kassaflödena, säger VD Oscar Engelbert.

Emission av teckningsoptioner till emissionsgaranterna Som ersättning för sina respektive garantiåtaganden i Företrädesemissionen erhåller Parkgate AB, Compactor Fastigheter AB, Kvalitena AB (publ) och Modelio Equity AB (publ), i enlighet med ingångna garantiavtal, garantiersättning i form av teckningsoptioner.

Garantiersättningen uppgår till totalt 8 298 218 teckningsoptioner som ges ut på samma villkor som teckningsoptionerna i företrädesemissionen.

Företrädesemissionen kommer, efter registrering av nyemitterade stamaktier i företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna hänförliga till units och garantiersättningen, att öka bolagets aktiekapital med cirka 311 557 169,3 kr till cirka 1 041 461 060,5 kr och antalet aktier i bolaget kommer att öka med 42 551 238 till 142 238 606, vilket inkluderar utgivna preferensaktier.

Rådgivare ABG Sundal Collier och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är finansiella rådgivare till Oscar Properties i samband med företrädesemissionen. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med företrädesemissionen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se