OP ska öka satsningen på industri och logistik – Vi ska framgent fokusera på att göra kassaflödesgenererande förvärv, med ett större fokus på sektorer som industri, lager och logistik, förklarade VD Oscar Engelbert vid kapitalmarknadsdagen.

OP ska öka satsningen på industri och logistik

Ekonomi

16 mars 2022

Vid gårdagens kapitalmarknadsdag presenterade Oscar Properties uppdaterade operativa och finansiella mål. VD Oscar Eneglbert förutskickade också ett större fokus på industri, lager och logistik.

– Vi har gjort en fantastisk resa under de senaste 15 månaderna och har nu helt lämnat bostadsutveckling bakom oss och fullbordat omställningen till ett förvaltningsbolag. Vi ska framgent fokusera på att göra kassaflödesgenererande förvärv, med ett större fokus på sektorer som industri, lager och logistik för att på sikt ha en mer jämnfördelad portföljfördelning, sa VD Oscar Engelbert under bolagets kapitalmarkandsdag.

Han lyfte också fram ytterligare satsningar inom det befintliga beståndet:

– Vi kommer även fortsatt att prioritera utvecklingen av det befintliga fastighetsbeståndet och identifiera attraktiva byggrätter. Tillsammans med vårt fantastiska team är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt mål om ett fastighetsvärde överstigande 20 miljarder kronor senast 2024.

Bolaget har nu en tolv månaders rullande intjäningsförmåga uppgående till 109 miljoner kronor.

De uppdaterade målen som presenterades är:

-Bolaget ska ha en wault (vägd genomsnittlig ej utgången hyresperiod) på minst fem år.

-Räntetäckningsgraden ska överstiga två gånger över en konjunkturcykel.

-Bolaget har som ambition att sänka sina finansiella kostnader och nå en snittränta på 3 procent inom 18 månader samt öka sin exponering mot grön finansiering.

De mål som kvarstår sedan tidigare är:

Operativa mål:

- Fastighetsvärdet ska överstiga 20 miljarder kronor i slutet av 2024.

-Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling.

-Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.

-Bolaget har som ambition att uppnå kreditbetyget investment grade inom tre år

Finansiella mål:

-Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.

-Soliditeten ska aldrig understiga 30 procent och inom tre år uppgå till minst 40 procent.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se