Previous Next

Olov Lindgren visar vägen för bostadsnära källsortering

sustainability

3 december 2021

Kraven på bostadsnära källsortering skärps kommande år. Här ligger Olov Lindgren i framkant. Bolaget blir i princip helt klart med miljörum för fastighetsnära insamling, inklusive återvinning av matavfall, i hela sitt bestånd redan vid årsskiftet.

År 2025 ska huvuddelen av allt förpackningsavfall och returpapper källsorteras nära bostadsfastigheter enligt ett regeringsbeslut. Även om ansvar och kostnader för hämtningen ska ligga på producenterna, kommer det att krävas en del insatser från fastighetsägarna.

Fastighetsägare ska underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfall och returpapper och får endast avböja borttransport från fastigheten om det är olämpligt med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter.

Reformen har genomförts därför att fler sorterar mer om det blir enklare. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer kraven på insamlingen att höjas stegvis fram till 2025. Naturvårdsverket har fått uppdraget att följa upp hur utbyggnaden av den bostadsnära insamlingen genomförs och vilka effekter som den bidrar till avseende miljönytta, tillgänglighet och produktutveckling.

För att bidra till att matavfall tas bättre om hand som en resurs, bland annat genom produktion av biogas, har regeringen även beslutat om krav på att kommunerna ska erbjuda system för separat insamling av matavfall från hushållen. I exempelvis Stockholm har kommunen beslutat att system för bostadsnära hantering av matavfall ska finnas på plats senast år 2023.

Olov Lindgren i framkant

Olov Lindgren ligger i framkant i denna fråga. Redan 2019, året efter regeringens första beslut i frågan, startade bolaget ett omfattande arbete.

Målet som sattes då var att ha kompletta miljörum för källsortering och även hantering av matavfall på plats i alla sina bostadsfastigheter redan under 2021. Alltså väsentligt tidigare än vad regeringen och Stockholms stad har satt upp riktlinjer för.

– Ett mål som vi kommer att infria. Nu finns miljörum iordningställda i så gott som alla våra 115 fastigheter. Och vi har ordnat hantering för matavfall i de allra flesta miljörummen. Vi jobbar nu med de sista och vid årsskiftet hoppas vi vara helt klara – utom eventuellt i något enstaka fall, berättar Joanna Heikkilä, hållbarhetsansvarig på Olov Lindgren.

Omfattande satsning

I miljörummen finns återvinningskärl för plast, metall, glas, pappersförpackningar, tidningar och matavfall. Hyresgästerna har försetts med särskilda matavfallspåsar och information om nyordningen.

– Vi har lagt ner ett omfattande arbete dels på ombyggnationer och omlokaliseringar för att skapa yta för att kunna införa kärl för matavfall och plastförpackningar. Tydlig och heltäckande information till hyresgästerna har varit en viktig del i införandet, säger Joanna Heikkilä.

Inledande kartläggning

Processen inleddes 2019 med en kartläggning av befintliga miljörum och ytor sam avtal med entreprenörer gällande avfallshantering i hela fastighetsbeståndet.

– Det visade sig att vi hade bra lokaler för syftet i många fastigheter. Men i vissa fall fanns det behov av omdisponeringar och ombyggnationer. Vi kunde också konstatera att vi hade en mängd olika avtal med en lång rad entreprenörer för omhändertagande och transport av avfall, säger Joanna Heikkilä.

I de flesta fallen behövde bara de befintliga ytorna för avfallshantering genomgå mindre renoveringar och förses med de nya kärlen. Men i en del fall krävdes större anpassningar och ombyggnationer.

Ombyggnationer och ny entreprenör

– Vi har byggt om och ibland har det inneburit att vi har fått ta en yta från angränsande lokal eller omdisponerat planlösningen på våningsplanet, berättar Joanna Heikkilä.

Även om dessa insatser kostat en hel del, så uppvägs detta av minskade kostnader genom en ny och samordnad upphandling av entreprenör för avfallshantering och återvinning i hela beståndet.

– Vi sa helt enkelt upp alla de olika avtal med olika entreprenörer vi hade, och gjorde en ny upphandling med tydlig kravställning vad gäller effektivitet, korrekt återvinnig och goda arbetsvillkor för företaget anställda. Det ledde till vårt nuvarande avtal med Urbaser, som innebär ett bra samarbete med en enda välrenommerad aktör till lägre totalkostnad, förklarar Joanna Heikkilä.

Urbaser sköter insamling och bortfraktning av källsorterat avfall. De mäter kärlen vid hämtning och statistiken används av Olov Lindgren i den årliga hållbarhetsredovisningen.

"Ser redan förbättring"

– Vi ser redan att förbättringar sker, det vill säga att restavfallet minskar och det sorterade avfallet för återvinning ökar. Vi hoppas förstås att denna fina utveckling ska fortsätta att öka, säger Joanna Heikkilä.

Olov Lindgren har även tagit fram en tydlig sorteringsguide som kommer delas ut till samtliga hyresgäster, för att underlätta sorteringen i hemmet.

– Här spelar våra hyresvärdar en central roll. Det är de som ser till att informationen når ut, sköter dialogen med de boende och ger dem råd och tips. De ser också till att miljörummen är fräscha och i gott skick. Vi har verkligen välutbildade och engagerade värdar, vilket är jätteviktigt, menar Joanna Heikkilä.

Bara postitiva reaktioner

Och responsen från de boende så här långt har varit mycket positiv.

– Även om förändringen i en del fall innebär att hyresgästen behöver gå lite längre för att sortera sitt avfall i ett nytt miljörum, så har vi inte fått en enda negativ reaktion. Det är istället så att några har hör av sig när deras nya miljörum blivit lite försenat, för att fråga när det blir klart att använda.

– Vi vill ju genom att göra denna satsning tidigare än vad reglerna kräver, för att snabbare ge våra boende möjlighet att sortera avfall för återvinning nära sin bostad – och därmed enklare kunna bidra ännu mer till en hållbar utveckling, säger Joanna Heikkilä.

Hon menar att de allra flesta tycks inse att avfall inte är bara sopor, utan en tillgång eftersom det återvinns. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Hanteringen av matavfallet är dessutom gratis för fastighetsägarna i Stockholm – kommunen bekostar detta om det är max elva meters dragläge från kärlets plats till hämtande fordon.

Många nya regler

I miljörummen kan man dock inte lämna miljöfarligt avfall som elektronik, färg och lösningsmedel.

– Det kräver ett större åtagande och detaljerad rapportering. Därför får vi i dessa fall hänvisa de boende till Stockholms stads återvinningscentraler och den mobila miljöstationen som hämtar farligt avfall på olika platser runt om i staden på särskilda tider, förklarar Joanna Heikkilä.

Hon menar att det finns många regler – som blir fler med tiden – vad gäller fastighetsägares hantering av avfall och återvinning.

– Det är mycket att sätta sig in i och jag kan tänka mig att det är tufft för många mindre bolag och kanske främst för bostadsrättsföreningar. Här behövs nog mer information och stöd från myndigheter och andra aktörer.

Samverkan för utveckling

För att bidra till utveckling och kunskapsspridning i frågan har Olov Lindgren startat ett samverkansprojekt tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) samt miljöförvaltningen i Stockholms stad.

– Projektet heter ”Miljörummet – ett samtal om framtidens avfallshantering”. Vi för en gemensam dialog om utvecklingen. Det är lite som att lägga ett pussel av alla regler och involverade myndigheter, för att se vad som krävs av oss fastighetsägare för att möta utvecklingen och de krav som finns och kommer att införas, förklarar Joanna Heikkilä.

Olov Lindgren har för projektet upplåtit ett särskilt miljörum i sitt bestånd. Här diskuteras och testas olika lösningar för utformning av miljörum och hur man kan påverka boende att sortera rätt och mer, bland annat används olika nudging-verktyg som hjälp.

Väggfolierad berättelse

I anslutning till detta miljörum har en speciell informationsinsats gjort i form av en stor väggfolierad berättelse som handlar om återvinning.

– Vid rummet går en lång gång fram till en förskola, där många barn och föräldrar passera varje vardag. Där, på fastighetens vägg, har det skapats en historia som förklarar hur sophantering gick till förr, och vad som idag händer med det som återvinns – från frukostbordet till nya produkter eller energiproduktion. Detta är ett sätt att föra ut information, och det har här visat sig att barnen är bra lärare till sina föräldrar, säger Joanna Heikkilä.

Nya projekt nästa år

Nästa projekt som Olov Lindgren ska starta efter nyår, är att byta skyltar vid kärlen i alla sina miljörum.

– Ja, nu införs ju det nya nordiska skyltsystemet, där förpackningar förses samma symboler som ska finnas vid respektive återvinningskärl. Då blir allt ännu tydligare.

Joanna Heikkilä menar att det inte är någon slump att just Olov Lindgren gått före i arbetet med bostadsnära källsortering och återvinning.

– Bolaget har funnits sedan 1938 och har alltid arbetet med kvalitet och långsiktighet – det hänger samman med hållbarhet. Det finns i vår företagskultur och genomsyrar allt vi gör. Vi håller också på att förnya hela vår transportflotta, med slutmålet att ha enbart fordon som drivs med el eller naturgas. Det hoppas vi bli klara med under 2022. Vi kommer även att certifiera oss för Miljöbyggnad Silver inför att vi börjar bygga nya hus igen.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se