Olika reaktioner på förslag till ändring i PBL – Detta är ett välkommet förslag som kan korta byggprocessen och frigöra resurser för kommunerna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Olika reaktioner på förslag till ändring i PBL

Ekonomi

21 september 2021

Regeringens förslag att införa certifierade byggprojekteringsföretag i PBL möts av olika reaktioner från branschens aktörer.

 

– Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga. Syftet med reformen är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer, vilket kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger bostadsminister Märta Stenevi.

Reformen innebär alltså att så kallade certifierade byggprojekteringsföretag ska införas genom förnyelse av PBL (Plan- och bygglagen).

Förslaget välkomnas av branschorganisationen Byggföretagen.

Redan 2015 förbjöds kommuner att lämna föreskrifter om byggteknik. Men Byggföretagen menar att branschen har påvisat att många kommuner fortsätter ställa egna krav på tekniska egenskaper - framförallt i samband med marktilldelningar, vilket motverkar standardiserat byggande.

Anlitas ett certifierat byggprojekteringsföretag, som regeringsförslaget säger,  kan byggen påbörjas utan att kommunen prövar bostädernas ändamålsenlighet eller tekniska egenskaper i bygglov eller startbesked.

– Detta är ett välkommet förslag som kan korta byggprocessen och frigöra resurser för kommunerna. Samma tekniska lösningar måste fungera i hela landet utan att godtyckliga lokala bedömningar kommer i vägen. Förslaget kan bli ett steg mot effektivare byggande, lägre kostnader och högre kvalitet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, och fortsätter:

– Förslaget kommer bara åt de olagliga krav som ställs i bygglovsskedet eller i samband med startbesked. Men det är ändå en viktig signal från regeringen att man inte är nöjd med hur kommuner agerat sedan stoppet för de så kallade kommunala särkraven.

Även branschorganisationen Installatörsföretagen välkomnar regeringens förslag att införa den nya aktören certifierade byggprojekteringsföretag i byggprocessen. Man pekar på att reformen även kommer att främja energieffektivt byggande och energieffektiva byggnader.

– De satsningar regeringen föreslår för att öka takten på energieffektiviseringen är välkomna. Det är en viktig fråga som inte får glömmas bort i klimatarbetet. Den renaste energin är trots allt den som inte används, säger Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Men det finns kritiska röster - bland andra Sveriges Allmännytta, som menar att förslaget kan öka kostnaderna i byggprocessen:

– Det kan motverka flaskhalsar i bygglovsprocessen. Samtidigt är vi oroliga för att den ekonomiska risken ökar för byggherren när ytterligare en aktör ska tolka byggreglerna, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se