Nytt succéresultat för Kungsleden
Biljana Pehrsson, vd, Kungsleden. Foto: Kungsleden

Nytt succéresultat för Kungsleden

Ekonomi

11 juli 2018

Kungsleden fortsätter stå starka och planerar för sämre tider. I halvårsrapporten finns idel svarta siffror.

 

Bolaget har, som för många andra fastighetsägare, haft ett fortsatt gott år. Under perioden har nya hyresavtal tecknats med bland annat Convendum och Aros Congress Center till ett sammanlagt hyresvärde om 315 miljoner.

Bolaget sålde även fastigheten Lövkojan 10 i Katrineholm såldes och frånträddes till ett pris om 55 miljoner efter avdrag för uppskjuten skatt.

Dessa händelser har bland annat varit med och påverkat de siffror som bolaget nu visar upp i årets första halvårsrapport. Och siffrorna är goda och visar bland annat på en stark värdeökning på fastigheter samt att resultatet ökade till över 1, 1 miljard.

– Förvaltningsresultatet under det första halvåret ökade med drygt 8 procent jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 505 miljoner (reds. amn 466 miljoner föregående år och period). Ökningen beror i huvudsak på förbättrat finansnetto samt högre hyresintäkter och driftnetto i jämförbart fastighetsbestånd, säger bolagets vd Biljana Pehrsson i en kommentar.

Även om vissa tror att det kommer en avmattning på marknaden tror Pehrsson att bolaget kommer att fortsatt stå stabila.

– Den goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin. Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020.

Av Redaktionen

Faktaruta

Kungsledens första halvår 2018:

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 505 Mkr (466). Ökningen förklaras främst av ett förbättrat finansnetto samt hyres- och driftnettoökningar i jämförbart bestånd som uppvägde minskning av driftnettot från nettot av köpta och sålda fastigheter.
  • Nyuthyrningen ökade till 130 Mkr (91) och nettouthyrningen uppgick till 39 Mkr (45).
  • Orealiserade värdeökningar i fastighetsportföljen var 985 Mkr (665). Värdeuppgången är ett resultat av förbättrade hyresintäkter och driftnetton samt en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet med 8 punkter exklusive effekter av köpta och sålda fastigheter.
  • Periodens resultat ökade till 1 165 Mkr (932), motsvarande 5,33 kr per aktie (4,57). Exklusive engångseffekt avseende sänkningen av den svenska bolagsskatten uppgick periodens resultat till 1 052 Mkr, motsvarande 4,82 kr per aktie.

Källa: Kungsleden

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se