Nya lagkrav vid upplåtelse av bostadsrätt

Nya lagkrav vid upplåtelse av bostadsrätt

Juridik

26 september 2022

Den 1 januari 2023 börjar ett flertal lagändringar avseende bostadsrättslagen att gälla.

 Merparten av lagändringarna tar fokus på nyproduktion av bostadsrätt och innebär bland annat ändringar avseende vad ett förhandsavtal ska innehålla, vilken information förhandstecknaren ska få och att förhandstecknaren ska ha en betänketid.

Det finns dock även en lagändring (bostadsrättslagen 4 kap. 5 §) som berör upplåtelse av bostadsrätt och de nya reglerna kan därför bli aktuella även för befintliga bostadsrättsföreningar, till exempel vid upplåtelse av en lägenhet som tidigare hyres ut, vid ombyggnation av vindsutrymmen eller liknande utrymmen i syfte att upplåta lägenheter med bostadsrätt, när yta ska tillföras en befintlig lägenhet eller vid sammanslagning eller delning av bostadsrätt.

Den nya lydelsen av paragrafen medför ett lagkrav på upplåtelseavtalet ska skrivas under av båda parter, dvs både av föreningen och av bostadsrättshavaren. Detta har inte varit ett lagkrav tidigare men har som regel skett ändå av avtalsrättsliga principer.

En nyhet som får betydligt större praktisk betydelse är att det av upplåtelseavtalet ska framgå om mark och andra utrymmen upplåtes med bostadsrätt. Huruvida ett förråd eller en terrass är upplåten med bostadsrätt eller om den är upplåten med någon annan form av nyttjanderätt är en frågeställning som ofta dyker upp och påverkar både ansvar för underhållsskyldighet och bostadsrättshavarens rätt att genomföra ändringar.

En annan nyhet som kommer i och med lagändringen är att datum för tillträde ska anges om inte tillträde sker direkt i och med upplåtelsen. Tidigare var det tillräckligt med att ange tidpunkt för tillträde och det kunde då anges i ett tidsintervall utan krav på ett precist datum.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se