Ny uppgörelse sänker avgälden för 980 bostadsrättsinnehavare

Ny uppgörelse sänker avgälden för 980 bostadsrättsinnehavare

Stadsutveckling

30 juni 2022

Delseger i tomträttsfrågan, Göteborgs Stad har gått med på uppgörelse och drar tillbaka oskäliga höjningar av tomträttsavgälder.

 Det står klart efter en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen. 

– En delseger i kampen för rättvisa och ekonomiskt hållbara tomträttsavgälder i Göteborg, säger HSB Göteborgs vd, Lars Göran Andersson.

Frågan om oskäliga tomträttsavgälder för bostadsrättsföreningar i Göteborg har varit en boendepolitisk stötesten de senaste åren, och ett stort orosmoment för de 50 000 göteborgare som berörs av höjningarna. HSB Göteborg har idag ett 50-tal föreningar som står på mark upplåtna med tomträtt, och har länge jobbat för att få till en förändring. Fyra stora bostadsrättsföreningar har tillsammans med HSB Göteborg tagit frågan om oskäliga tomträttsavgälder till Mark- och miljööverdomstolen – och fått rätt. 

Göteborgs Stad har gått med på en uppgörelse och drar tillbaka de oskäliga höjningarna för de fyra bostadsrättsföreningarnas tomträttsavtal, samt för en av HSB Göteborgs hyresfastigheter. I uppgörelsen har Göteborgs stad beräknat om avgälden mot en avgäldsränta om 1 procent. Sammanlagt 980 bostadsrätter och ett antal hyresrätter berörs av förlikningen.

– Det har nåtts en efterlängtad delseger i kampen för rättvisa och ekonomiskt hållbara tomträttsavgälder i Göteborg! Samtidigt riskerar fortfarande tusentals göteborgare att drabbas av chockhöjda avgifter, och det är givetvis oroande. Förlikningen förändrar med andra ord inte det faktum att det behövs en ny modell för beräkning av tomträttsavgälder. Nu hoppas vi på handlingskraft från stadens sida, säger Lars Göran Andersson.

Uppgörelsen resulterar i en avsevärt lägre nivå för avgälden än den som kommunen först krävde. De berörda föreningarna får en högre tomträttsavgäld jämfört med innan den räknades om, men en halverad avgift jämfört med vad staden först yrkade på.

– Nu är det dags att Göteborgs stad ger alla bostadsrättsföreningar upplåtna med tomträtt möjlighet till ett tryggt och långsiktigt boende genom att erbjuda mer rimliga nivåer. Annars kommer det leda till att allt fler bestrider avgälden, med kostsamma domstolstvister som följd. Redan idag ligger ett 60-tal tomträttsmål där Göteborgs stad är part hos Mark- och miljödomstolen. Det är tydligt att HSBs medlemmar drabbas hårt av höjningarna, och vi kan inte längre sitta på händerna och hoppas på stadens goda vilja, säger Lars Göran Andersson.

HSB Göteborgs krav för en moderniserad tomträttsmodell

Det är hög tid att staden ger bostadsrättsföreningar med tomträtt möjlighet till ett tryggt och långsiktigt boende. Så som det en gång var tänkt. Vi vill se att en ny modell för beräkning av tomträttsavgälder för flerbostadshus utreds och beslutas. På så vis kan tomträttshavarens behov av förutsägbarhet avseende avgälderna öka genom förslagsvis kortare avgäldsperioder, ändrade beräkningsgrunder för marknadsvärdet, uppräkning av avgälden med vissa intervall under avgäldsperioden. En moderniserad tomträttsmodell bör utgå från:

1. Rättvisa villkor för friköp. Vid ett friköp betalar ägare till flerbostadshus 100 procent av marktaxeringsvärdet, medan småhusägare betalar 50 procent. Vi kräver mer likställda villkor för friköp. För att bostadsrättsföreningar över huvud taget ska ha möjlighet att friköpa kräver vi att priset sätts till 30 procent av marktaxeringsvärdet, baserat på 2019 års nivåer. 

2. En rimlig kalkyl. Friköpspriset kan inte utgå från marknadsvärdet på en öppen marknad, eftersom det endast finns en möjlig köpare, det vill säga bostadsrättsföreningen. Priset måste därmed sättas på en nivå som är möjlig för de boende att betala.

3. En följsam beräkningsmodell. Det är tydligt att den nivå på avgäldsräntan som har använts för att fastställa tomträttsavgälden vida överstiger realräntan. Vi anser att det vore rimligt att avgäldsräntan har en närmare koppling till realräntan.

4. Frys omregleringarna. Att nuvarande omregleringar av tomträttsavgälder fryses på nuvarande nivå, med utgångspunkt i 2014 års fastighetstaxering till utgången av 2021 med uppräkning för inflation.

5. Skapa en transparent modell. Bostadsrättsföreningarna behöver förutsägbarhet av avgäldens utveckling för att ha en chans att planera sin ekonomi. I en ny modell är det av största vikt att tomträttshavarens behov av förutsägbarhet tillgodoses, genom förslagsvis kortare avgäldsperioder, ändrade beräkningsgrunder för marknadsvärdet och uppräkning av avgälden med vissa intervall under avgäldsperioden.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se