Ny forskning kartlägger otrygga gator och platser
Bild: Unsplash

Ny forskning kartlägger otrygga gator och platser

Stadsutveckling

2 december 2022

Vanligtvis mäts otrygghet i större områden, som kommuner eller bostadsområden. Med hjälp av medel från Länsförsäkringars Forskningsfond ska nu forskare från Malmö universitet kartlägga specifika platser och tidpunkter där människor känner sig som mest otrygga. Den nya kunskapen kan hjälpa kommunerna att planera bättre.

– Projektet kommer att bidra med ny och viktig kunskap kring otrygghetens rumsliga dimensioner. Vi är stolta över att stötta forskning som kan hjälpa beslutfattare i det praktiska arbetet med att öka tryggheten i samhället, säger Lia Antoniou, forskningsledare Samhälle, Länsförsäkringars Forskningsfond.

Tidigare forskning pekar ut vilka bostadsområden som upplevs som otrygga, men inte vilka gator eller parker det gäller och vid vilka tidpunkter på dygnet. Mycket talar för att otrygghet över tid snarare är kopplat till specifika platser än hela bostadsområden. Genom att i detalj kartlägga var människor är otrygga, och vad som kännetecknar dessa platser, kan kommunerna genomföra mer effektiva insatser för att minska otryggheten.

Data från redan gjorda undersökningar i Malmö och Uppsala ska jämföras med mindre orter för att ta reda på om det är samma typ av platser som upplevs som otrygga även i glesbygd. Även hur otrygghet varierar mellan olika grupper i samhället ska kartläggas.

– Projektet kommer förhoppningsvis att ge kommuner, fastighetsbolag och försäkringsbolag en tydligare bild av hur människor upplever otrygghet. Den här typen av forskning har helt enkelt inte gjorts tidigare, säger Manne Gerell, forskare vid Kriminologiska institutionen, Malmö universitet.

Forskningsprojektet pågår till 2025 och har fått tre miljoner kronor i stöd av Länsförsäkringars Forskningsfond. I referensgruppen finns representanter från polisen, kommuner och fastighetsbolag.

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyste forskningsmedel på temat lokalt hållbar trygghet. Fokus i utlysningen låg på att ta fram kunskap om de samhällsinsatser som kommer att behövas för ett lokalt trygghetsskapande arbete framöver.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se