Nu börjar Peab köpa tillbaka sina aktier

Nu börjar Peab köpa tillbaka sina aktier

Ekonomi

20 maj 2022

Styrelsen i Peab AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 fattat beslut om att återköpa egna aktier.

Återköpen kommer att genomföras löpande, vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2023. Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur.

Återköpen ska göras på Nasdaq Stockholmsbörsen i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares – NASDAQ Stockholm (Supplement D) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR).

Enligt styrelsebeslutet får återköp under perioden genomföras till ett belopp uppgående till maximalt 500 miljoner svenska kronor och får inte innebära att innehavet av egna aktier kommer att överstiga tio procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Ett av koncernens finansiella mål, nettoskuldsättningsgraden, är att nettoskulden i förhållande till eget kapital enligt segmentsredovisning ska vara i intervallet 0,3 - 0,7. Per den 31 mars 2022 uppgår nettoskuldsättningsgraden till 0,2 (0,2 per 31 december 2021), vilket är lägre än målintervallet. 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 296 049 730, varav 34 319 957 A-aktier och 261 729 773 B-aktier, varav Peab AB innehar 1 086 984 egna B-aktier.

Peab har gett Nordea Bank Abp i uppdrag att hantera återköpsprogrammet. Rapportering av genomförda återköp kommer att ske i enlighet med gällande regler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se