NP3 köper för över en halv miljard Andreas Nelvig, vd, NP3. Foto: World in Property

NP3 köper för över en halv miljard

Ekonomi

15 december 2017

Nu köper bolaget ett bestånd av fastigheter för över 500 miljoner samtidigt som de förbereder för en nyemission för 300 miljoner.

 

NP3 Fastigheter AB har idag ingått avtal om förvärv av ett fastighetsbestånd i främst Sundsvall med cirka 82 tusen kvadratmeter uthyrningsbar area fördelat på 23 fastigheter. Köpeskillingen uppgår till 514 miljoner kronor, till en initial avkastning motsvarande 7,0 procent.

Fastigheterna förvärvas huvudsakligen från Poularde AB som ägs av NP3s huvudägare och tillika styrelseledamot Lars Göran Bäckvall. Med anledning av Poulardes närståendeställning till NP3 är förvärven villkorade av en extra bolagsstämmas godkännande.

Styrelsen har, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, bland annat för att finansiera nämnda förvärv, beslutat om en nyemission av preferensaktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. AB Sagax, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Fjärde AP-fonden som jämte Lars Göran Bäckvall är NP3s största aktieägare kommer att rösta för Förvärven och Företrädesemissionen samt kommer att teckna sina andelar av Företrädesemissionen.

Emissionen i korthet:

Företrädesemissionen om cirka 300 miljoner kronor genomförs i syfte att delfinansiera förvärven samt skapa ytterligare finansiell kapacitet till fastighetsförvärv och investeringar i befintliga fastigheter framöver.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, beräknas offentliggöras den 1 februari 2018. Teckningskursen kommer högst att uppgå till 26,50 kronor per preferensaktie. Förutsatt att förvärven och företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, beräknas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 8 februari 2018 och teckningsperioden löpa från och med den 12 februari 2018 till och med den 28 februari 2018.

Aktieägare, som innehar cirka 54 procent av utestående aktier i bolaget, har åtagit sig att teckna preferensaktier motsvarande sin respektive pro rata andel av företrädesemissionen. I tillägg har vissa av dessa aktieägare tillsammans med andra investerare åtagit sig att teckna ytterligare preferensaktier i Företrädesemissionen som inte tecknas av andra, motsvarande cirka 17 procent av företrädesemissionen. Det föreligger följaktligen tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 71 procent av företrädesemissionen. förvärven och företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som beräknas hållas den 5 februari 2018.

Aktieägare (exklusive Poularde, som innehar cirka 18 procent av utestående aktier i bolaget och vars aktier ej är röstberättigade avseende förvärven), som innehar cirka 36 procent av utestående aktier i Bolaget, har åtagit sig att godkänna styrelsens beslut om förvärven. Aktieägare, som innehar cirka 54 procent av utestående aktier i bolaget, har åtagit sig att godkänna företrädesemissionen.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se