NP3 ökade förvaltningsresultatet – Nu råder nästan hysteri kring att finna fastighetsinvesteringar i Norrland, säger NP3:s VD Andreas Wahlén

NP3 ökade förvaltningsresultatet

Ekonomi

4 maj 2021

NP3 redovisar ett ökat förvaltningsresultat med 14 procent för första kvartalet 2021.

– Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 135 miljoner kronor vilket är en ökning med 14 procent från föregående års kvartal. Resultatet per stamaktie uppgick till 2,22 kronor, även det en ökning med 14 procent. Ökningen härleds framförallt till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intressebolag och joint venture. Resultatet påverkas negativt av stora vinterkostnader primärt i affärsområdena Östersund och Umeå, framförallt i jämförelse med föregående års milda och gynnsamma vinter, säger VD Andreas Wahlén.

Bolagets värderingsyield för fastighetsbeståndet gick under kvartalet ned med 0,13 procentenheter vilket ger en värdeförändring på 253 miljoner kronor. Tillsammans med värdeförändringen om 48 miljoner kronor, kopplat till minskad vakans och ökade kassaflöden, ger det en orealiserad värdeförändring på 301 miljoner kronor.

– Detta är naturligtvis positivt men gör det också svårare att finna investeringar på de nivåer som vi är vana vid. Men med den geografiskt utspridda organisation vi har och med den starka efterfrågan på lokaler som finns är min tro att vi kommer hitta investeringsmöjligheter, säger Andreas Wahlén.

"Hysterisk utveckling i Norrland"

Han speglar utvecklingen på den norrländska maraknden som hysterisk:

– Bortsett från pandemin känns det ovant att som norrländskt bolag arbeta i stark medvind. NP3 har alltid arbetat för att visa att norra Sverige är en stabil marknad att verka i, varken mer eller mindre. Men nu råder nästan hysteri kring att finna fastighetsinvesteringar i vår hemmamarknad. Detta påverkar priset på fastigheter och har börjat att ge effekt i våra fastighetsvärderingar. Även om transaktionsmarknaden är konkurrensutsatt är det min uppfattning att det kommer uppstå möjligheter i denna medvind, som är särskilt tydlig i vår marknad och i vårt definierade huvudsegment med industri- och lagerfastigheter.

– Jag vill understryka att det är industrisatsningarna som nu ger ett kraftigt ökat behov av bostäder, inte tvärtom. Ändå ser vi många kommuner som inte har någon planlagd mark eller tankar på var den framtida industrin kan växa. Vill man vara med i utvecklingen krävs det förutsättningar, som exempelvis planlagd industrimark eller snabbare planhantering, kanske inte ”även för” industrin utan framförallt för industrin.

Summering av Q1 2021 för NP3:

*Intäkterna ökade med 10 % till 291 mkr (266).

*Driftöverskottet ökade med 5 % till 190 mkr (181).

*Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 135 mkr (118).

*Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,22 kr/stamaktie (1,94).

*Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 mkr (18).

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 mkr (89) vilket motsvarar 6,59 kr/stamaktie (1,41).

*Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 154 mkr (310) varav 71 mkr (234) avsåg förvärv av fastigheter.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se